ATARI KLUB

spolek příznivců historické výpočetní techniky

Výroční zpráva za rok 2018

1 Úvod

Rok 2018 byl pátým rokem existence Atari klubu a lze jej hodnotit jako úspěšný.

2 Přehled činností

2.1 Sdružování majitelů a příznivců historické výpočetní techniky ke vzájemné spolupráci a technickému poradenství

Tuto činnost jsme prakticky realizovali tradičními tzv. klubovými schůzkami konanými pro naše členy téměř každý týden v Olomouci. Mimo to jsme uskutečnili (za podpory některých členů) také jedno vícedenní intenzivnější setkání členů i nečlenů.

Na těchto akcích dochází ke konstruktivním diskusím o aktuálních tématech, řešení dotazů, technickým konzultacím, k prezentacím průběžných výsledků práce jednotlivých členů na jejich osobních projektech týkajících se historických počítačů či konzolí a testování těch, které jsou již dotažené do použitelného stavu.

Většina akcí tohoto typu byla proběhla v sídle klubu.

2.2 Pořádání setkání členů a dalších příznivců historické výpočetní techniky, příp. účast na obdobných akcích pořádaných jinými subjekty

Mimo to se zástupci Atari klubu zúčastnili několika obdobných setkání v České republice i zahraničí (např. FOReVER, Fujiama Party, OFAM, ByteFEST), kde jsme dle možností Atari klub a jeho aktivity propagovali. Na jednom z nich se nám podařilo domluvit spolupráci s německou organizací A.B.B.U.C.

2.3 Vyhledávání a shromažďování informací o historii a současnosti historické výpočetní techniky

Atari klub pokračuje v získávání a zpracovávání podkladů o klubové činnosti v někdejším Československu a dalších souvislostech týkajících se "zlaté éry" především osmibitové výpočetní techniky. Výsledky tohoto zkoumání publikujeme v podobě článků na webových stránkách nebo v elektronickém časopisu.

2.4 Výchovná, osvětová a popularizační činnost, včetně přednášek, seminářů a konferencí na téma historické výpočetní techniky

Na již zmíněné akci Atariáda proběhlo již tradiční pásmo přednášek a prezentací o historické výpočetní technice.

2.5 Vývoj SW a HW souvisejících s historickou výpočetní technikou

Vlastní vývoj provádějí formou soukromých projektů jednotliví členové klubu. Atari klub se pak podílí na testování nových (či inovovaných) počítačových programů a vyrobených hardwarových doplňků. Poskytujeme tak autorům cennou zpětnou vazbu pro další vylepšování tohoto softwaru a hardwaru. Až jsou novinky hotové, pomáháme s jejich propagací našimi informačními kanály.

Z úspěšných projektů jmenujme:
MIDI interface pro 8bitové počítače Atari, který navrhnul a první sérii vyrobil Jan Křupka.

V roce 2018 se nám podařilo zprovoznit tzv. 3D tiskárnu Raiscube, kterou klubu dlouhodobě, laskavě a bezplatně zapůjčil Robert Petružela. Toto zařízení nám umožní vytvářet krabičky, plastové části konektorů a jiné potřebné součásti k doplňování, rozšiřování a opravám historických počítačů.

2.6 Publikační činnost související s aktivitami klubu

Atari klub pokračuje ve vydávání elektronického (tzv. disketového) časopisu FLOP. Obsahuje informace o činnosti klubu, články na technická i jiná aktuální témata, nový či upravený software pro počítače Atari, na jehož šíření máme práva, atd. FLOP je k dispozici všem zájemcům ke stažení z webové stránky http://flop.atariportal.cz, resp. http://flop.atari.org .

V roce 2018 vyšlo díky novému redakčnímu týmu číslo 61 v tradičním dubnovém termínu. Současně se podařilo většinu obsahu přeložit do angličtiny a nabídnout tak informace ve dvou jazykovým verzích, od čehož si slibujeme zvýšení počtu čtenářů a možná i přispěvatelů.

Nejen díky nadšení nového týmu a nárůstu objemu textů vlivem překladů se podařilo nasbírat dostatek materiálu k tomu, aby po více jak 20 letech vyšlo více jak jedno číslo FLOPu v kalendářním roce. FLOP 62 jsme vydali v říjnu 2018 a další číslo je plánováno na duben 2019.

Významné usnadnění prací při vydávání FLOPu přinesly 3 nové, otevřené SW nástroje, které vytvořili Rudolf Kudla (AtrCompiler), Robert Petružela (Hyppie) a Bohdan Milar (make-flop):

2.7 Provozování informačního internetového portálu o historické výpočetní technice a činnostech klubu

3 Přehled hospodaření

Z hlediska hospodaření dopadl rok 2018 pro Atari klub dobře. Výnosy plynoucí z členských příspěvků a vstupného na pořádané akce dostačovaly k pokrytí nákladů na vlastní činnost i pořádání příslušných akcí. Povedlo se dosáhnout zisku ve výši necelých 700 Kč, který využijeme k dalšímu rozvoji klubu. Všem podporovatelům děkujeme.

3.1 Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jejich struktura

Stav a struktura majetku (v Kč)

---------------------------------------
Druh majetku    Počáteční  Konečný 
---------------------------------------
21 - Peníze     23297,04 24308,15 
22 - Účty v bankách 16198,10 15886,10 
---------------------------------------
Aktiva celkem    39495,14 40194,25 
---------------------------------------

Stav a struktura závazků (v Kč)

---------------------------------------
Druh závazků    Počáteční  Konečný 
---------------------------------------
32 - Krátkodobé záv. 1000,00  1000,00 
93 - Výsledek hosp. 38495,14 39194,25 
---------------------------------------
Pasiva celkem    39495,14 40194,25 
---------------------------------------

3.2 Přehled nákladů a výnosů za účetní období

Přehled nákladů (v Kč)

---------------------------------------
Druh nákladů           Částka 
---------------------------------------
50 - Spotřebované nákupy    1 373,00 
51 - Služby          13 253,00 
---------------------------------------
Náklady celkem        14 626,00 
---------------------------------------

Přehled výnosů (v Kč)

---------------------------------------
Druh výnosů           Částka 
---------------------------------------
60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
                8 302,72 
64 - Ostatní výnosy        5,29 
68 - Přijaté příspěvky     7 017,10 
---------------------------------------
Výnosy celkem         15 325,11 
---------------------------------------

4 Identifikační a kontaktní údaje

Název: Atari klub - spolek příznivců historické výpočetní techniky
Sídlo: Jižní 333/17, Olomouc
IČ: 02801329
Web: http://www.atariklub.cz
Číslo účtu: 2600574728/2010 (FIO Banka, a. s.)

V Olomouci dne 15. 3. 2019

Bohdan Milar
předseda klubu