ATARI KLUB

spolek příznivců historické výpočetní techniky

Výroční zpráva za rok 2017

1 Úvod

Rok 2017 byl čtvrtým rokem existence Atari klubu a lze jej hodnotit jako úspěšný.

2 Přehled činností

2.1 Sdružování majitelů a příznivců historické výpočetní techniky ke vzájemné spolupráci a technickému poradenství

Tuto činnost jsme prakticky realizovali tradičními tzv. klubovými schůzkami konanými pro naše členy téměř každý týden v Olomouci. Mimo to jsme uskutečnili (za podpory některých členů) také 2 vícedenní intenzivnější setkání členů i nečlenů.

Na těchto akcích dochází ke konstruktivním diskusím o aktuálních tématech, řešení dotazů, technickým konzultacím či k prezentacím průběžných výsledků práce jednotlivých členů na jejich osobních projektech týkajících se historických počítačů či konzolí.

Většina akcí tohoto typu byla pořádána v nových prostorách, které mj. k tomuto účelu pořídil předseda klubu (z vlastních prostředků).

2.2 Pořádání setkání členů a dalších příznivců historické výpočetní techniky, příp. účast na obdobných akcích pořádaných jinými subjekty

Mimo to se zástupci Atari klubu zúčastnili několika obdobných setkání v České republice i zahraničí, kde jsme dle možností Atari klub a jeho aktivity propagovali.

2.3 Pořádání a účast na výstavách exponátů z vlastnictví klubu, soukromých sbírek členů klubu i exponátů jiných vlastníků

Pro žáky ZŠ V. Vejdovského v Olomouci jsme uspořádali interaktivní výstavu historické výpočetní techniky značky Atari, kde si děti mohly vyzkoušet, jak si na prvních domácích počítačích hrávala generace jejich rodičů.

2.4 Vyhledávání a shromažďování informací o historii a současnosti historické výpočetní techniky

Atari klub pokračuje v získávání a zpracovávání podkladů o klubové činnosti v někdejším Československu a dalších souvislostech týkajících se ,,zlaté éry'' především osmibitové výpočetní techniky. Výsledky tohoto zkoumání jsou zpracovávány v podobě článků, které publikujeme na webových stránkách nebo v elektronickém časopisu.

2.5 Výchovná, osvětová a popularizační činnost, včetně přednášek, seminářů a konferencí na téma historické výpočetní techniky

Tuto činnost jsme naplňovali hned několika způsoby. Na již zmíněné akci Atariáda proběhlo pásmo přednášek a prezentací. Výchovně-osvětově-popularizační charakter měla též interaktivní výstava pro žáky ZŠ V. Vejdovského.

2.6 Vývoj SW a HW souvisejících s historickou výpočetní technikou

Vlastní vývoj provádějí formou soukromých projektů jednotliví členové klubu. Atari klub se pak podílí na testování nových (či inovovaných) počítačových programů a vyrobených hardwarových doplňků. Poskytujeme tak autorům cennou zpětnou vazbu pro další vylepšování tohoto softwaru a hardwaru. Až jsou novinky hotové, pomáháme s jejich propagací našimi informačními kanály.

2.7 Publikační činnost související s aktivitami klubu

Atari klub pokračuje ve vydávání elektronického (tzv. disketového) časopisu Flop. Ten vychází jednou ročně a obsahuje informace o činnosti klubu, články na technická i jiná aktuální témata, nový či upravený software pro počítače Atari, na jehož šíření máme práva, atd. Flop je k dispozici všem zájemcům ke stažení z webové stránky http://flop.atariportal.cz .

V roce 2017 se vzdal funkce dosavadní šéfredaktor Flopu. Výbor proto inicioval diskusi nejen mezi členy klubu o další podobě tohoto magazínu. Rozhodli jsme se, že v jeho vydávání budeme pokračovat, a proto byl sestaven nový redakční tým. Další číslo je plánováno na první pololetí 2018.

2.8 Provozování informačního internetového portálu o historické výpočetní technice a činnostech klubu

Za účelem propagace našeho webu i klubu jako celku jsme nechali zhotovit závěsný banner, který používáme především při pořádání či návštěvách počítačových akcí pro odbornou i širokou veřejnost.

3 Přehled hospodaření

Z hlediska hospodaření dopadl rok 2017 pro Atari klub dobře. Výnosy plynoucí z členských příspěvků a vstupného na pořádané akce dostačovaly k pokrytí nákladů na vlastní činnost i pořádání příslušných akcí. Povedlo se dosáhnout zisku ve výši necelých 9 tisíc Kč, který využijeme k dalšímu rozvoji klubu. Všem podporovatelům tímto děkujeme.

3.1 Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jejich struktura

Stav a struktura majetku (v Kč) 

---------------------------------------
Druh majetku     Počáteční Konečný
---------------------------------------
21 - Peníze     12678,52 23297,04
22 - Účty v bankách 18047,00 16198,10
---------------------------------------
Aktiva celkem    30725,52 39495,14
---------------------------------------

Stav a struktura závazků (v Kč) 

---------------------------------------
Druh závazků     Počáteční Konečný
---------------------------------------
32 - Krátkodobé z.  1000,00  1000,00
93 - Výsledek hosp. 29725,52 38495,14
---------------------------------------
Pasiva celkem    30725,52 39495,14
---------------------------------------

3.2 Přehled nákladů a výnosů za účetní období

Přehled nákladů (v Kč) 

---------------------------------------
Druh nákladů           Částka
---------------------------------------
50 - Spotřebované nákupy    1 452,90
51 - Služby          2 538,90
54 - Ostatní náklady       38,58
---------------------------------------
Náklady celkem         4 030,38
---------------------------------------

Přehled výnosů (v Kč) 

---------------------------------------
Druh výnosů           Částka
---------------------------------------
60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
                6 800,00
68 - Přijaté příspěvky     6 000,00
---------------------------------------
Výnosy celkem         12 800,00
---------------------------------------

4 Identifikační a kontaktní údaje

Název: Atari klub - spolek příznivců historické výpočetní techniky
Sídlo: Jižní 333/17, Olomouc
IČ: 02801329
Web: http://www.atariklub.cz
Číslo účtu: 2600574728/2010 (FIO Banka, a. s.)

V Olomouci dne 12. 3. 2018

Bohdan Milar
předseda klubu