Přehled klávesových zkratek a příkazů operačního systému QMEG (verze 3 a 4)

1. Základní operace

Reset:
  QMEG 3      QMEG 4
Skok do QMEG menu
  Reset+Select   Reset+Select
Restart Basicu nebo cartridge
  Reset+Start    Reset+Start
Studený start
  (nemá)      Shift+Reset
Studený start se zapnutým Basicem
  (nemá)      Shift+Reset+Opt.
Boot v XL režimu (jako bez QMEGu)
  (nemá)      Shift+Reset+Start

2. Ovládání v QMEG menu

Pohyb po menu:
  QMEG 3      QMEG 4
Kurzor vpravo (a z 8 na 1)
  mezerník     mezerník
           šipka vpravo
Kurzor vlevo (a z 1 na 8)
  (nemá)      šipka vlevo
Přímý skok na číslo disku
  (nemá)      číslo 1 až 8

Režimy disků:
  QMEG 3      QMEG 4
Neurychlená disketová jednotka
  -         N
Inicializace jednotky s autodetekcí
  N         (nemá)
Disketová jednotka s úpravou Happy
  H         (nemá)
Disketová jednotka s úpravou UltraSpeed
  U         (nemá)
Disketová jednotka s urychlením
  (nemá)      F
Přiřadit k číslu první část ramdisku
  A         X
Přiřadit k číslu druhou část ramdisku
  B         Y
Nastavit bootovací jednotku (jako D1)
  (nemá)      Shift + 1 až 8

Formáty ramdisků:
      QMEG 3  QMEG 4
Single   S     S
Medium   M     M
Double   D     D

Operace se soubory na discích:
  QMEG 3      QMEG 4
Načtení adresáře disku
  L         L
Načtení adresáře disku Quad (DS/DD)
  (nemá)      Shift+L
Adresář s detekcí hustoty Atari 1050
  (nemá)      ;
Adresář formátu BiboDOS nebo Turbo-DOS
  (nemá)      Shift+;
Spuštění programu z adresáře disku
  1 až 8      1 až 8
Spuštění programu bez smazání paměti
  (nemá)      Shift + 1 až 8

Operace s ramdisky:
  QMEG 3      QMEG 4
Načíst disketu sektorově do ramdisku
  R         R
Zapsat ramdisk sektorově na disketu
  W         W
Načíst obraz paměti do prvního ramdisku
  (nemá)      Shift+R
Zapsat obraz paměti z prvního ramdisku
  (nemá)      Shift+W
Zapnout/vypnout ochranu ramdisku
  P         (nemá)

Příkazy pro urychlené jednotky:
  QMEG 3      QMEG 4
Inicializace jednotky s úpravou Happy
  Shift+I      (nemá)
Vypnout track buffer Happy
  Shift+O      (nemá)
Zapnout pomalý režim
  (nemá)      O
Vypnout pomalý režim
  (nemá)      I
Zapnout absolutně pomalý režim
  (nemá)      Shift+O
Reset disketové jednotky
  (nemá)      Shift+I
Vypnout cache jednotky Speedy
  (nemá)      Control+I

Basic a cartridge:
  QMEG 3      QMEG 4
Vypnutí Basicu i cartridge a Reset
  Start+X      Start+A
Inicializace Basicu a skok do něj
  Start+Z      Start+B
Inicializace cartridge a skok do ní
  Start+C      Start+C
Vypnutí Basicu i cartridge (režim RAM)
  (nemá)      A
Zapnutí Basicu (BAS, bez odskoku)
  (nemá)      B
Zapnutí cartridge (CAR, bez odskoku)
  (nemá)      C

Další funkce:
  QMEG 3      QMEG 4
Přepnout teplý/studený start
  (nemá)      Tab
Zapnout XL kompatibilní m˘d
  (nemá)      Delete Bk Sp
Vypnout XL m˘d (tj. obnovit QMEG)
  (nemá)      < (Clear)
Zapnout/vypnout funkční klávesy (KEY)
  (nemá)      K
Zapnout/vypnout ramdisk DOS 2.5 (G25)
  (nemá)      G
Zapnout/vypnout přerušení DL (EDI)
  (nemá)      E
Zapnout/vypnout synchronizaci VBI (VBS)
  (nemá)      V

Opuštění QMEG menu:
  QMEG 3      QMEG 4
Studený start (boot, bez Basicu)
  Shift+Invers   Shift+Invers
           Shift+Reset
           Reset (při Cold)
Studený start (s Basicem při BAS)
  (nemá)      Esc (při Cold)
Teplý start
  Reset       Reset (při Warm)
           Esc (při Warm)
Skok do DOSu (je-li načten)
  Esc        (nemá)
Start DOSu z ramdisku C
  Control+Caps   (nemá)
Skok do MLM
  Return      Return

3. Funkční klávesy (mimo QMEG menu)

Obecné funkční klávesy:
  QMEG 3      QMEG 4
Zapnutí/vypnutí funkčních kláves
  Shift+Help    Shift+Help
Zablokování/odblokování klávesnice
  Control+Help   (nemá)
Zapnutí/vypnutí zvuku klávesnice
  Control+4     Control+4
Vypnutí obrazu (vypne DMA čipu ANTIC)
  Control+6     Control+6
Změna rychlosti opakování kláves
  Control+7     Control+5
Volání vlastní rutiny ($238)
  Control+8     (nemá)

Ovládání textového kurzoru:
  QMEG 3      QMEG 4
Zapnutí/vypnutí blikání kurzoru
  Control+5     (nemá)
Kurzor na začátek řádku / levý okraj
  Control+9     Control+7
Kurzor na konec řádku
  (nemá)      Control+8
Kurzor na první řádek obrazovky
  (nemá)      Control+9
Kurzor na poslední řádek obrazovky
  Control+0     Control+0

Přepínání režimů D1:
  QMEG 3      QMEG 4
Přepnutí D1 na neurychlený režim
  Control+Shift+N  Control+Shift+N
Přepnutí D1 na urychlený režim
  (nemá)      Control+Shift+F
Přepnutí D1 na režim Happy
  Control+Shift+H  (nemá)
Přepnutí D1 na režim UltraSpeed
  Control+Shift+U  (nemá)
Přiřadit D1 první část ramdisku
  Control+Shift+/  Control+Shift+/
Přiřadit D1 druhou část ramdisku
  Ctrl+Shift+Invers Ctrl+Shift+Invers

4. Freezer (pouze QMEG 4)

Obecné funkce:
Control+Help = Zmrazení programu
Help, Control+Help = Konec zmrazení

Freezer-Poke:
Mezerník = Vypnutí zmrazeného zvuku
0 až 9, A až F = Zadání 6 hexa číslic
Delete = Smazání poslední číslice
Clear = Smazání všech zadaných číslic
Return = Ukončí zadávání, provede změnu

Práce s ramdiskem:
Control+S = Uloží RAM do ramdisku X
Control+L = Načte RAM z ramdisku X
Control+E = Vymění obsah RAM a ramd. X
Shift+S = Uloží RAM do ramdisku Y
Shift+L = Načte RAM z ramdisku Y
Shift+E = Vymění obsah RAM a ramdisku Y

5. MLM

Základní operace:
N     = restart MLM
Q     = opuštění do menu QMEGu
H     = hexadecimální režim
Z     = dekadický režim
adresa GO = spuštění programu od adresy

Číselné operace:
$číslo   = hexadecimální číslo
#číslo   = dekadické číslo
číslo=   = hexa a dekadická hodnota
číslo+číslo = součet
číslo-číslo = rozdíl
=      = zopakuje poslední hodnotu

Zobrazení obsahu paměti:
adresa = 8 hodnot (v hexa též ATASCII)
adresa; = 8 hodnot (MLM 2.3 jako bez ;)
adresa" = 8 bytů v ATASCII znacích
adresa' = 8 bytů v IC znacích
adresaL = 20 řádků disassemblovaně
^adresa = výstup na tiskárnu
Pozn.: tyto příkazy použité bez zadání
adresy pokračují od minule zobrazené+1

Rozsahy adres pro zobrazení:
adresa    = 8 bytů (nebo 20 řádků)
adresa.adresa = od adresy po adresu - 1
adresa.    = 128 bytů (jen MLM 2.3)
*adresa    = od adresy do $FFFF

Vyhledávání v paměti:
adresa.adresa;xxx = hledat byte/slovo
adresa.adresa"xxx = hl. ATASCII řetězec
adresa.adresa'xxx = hl. řetězec v IC

Zápis hodnot do paměti:
adresa;xxx = ulož byte/slovo na adresu
adresa"xxx = ulož ATASCII řetězec
adresa'xxx = ulož řetězec v IC

Kopírování části paměti:
adresa1.adresa2 M adresa3

Porovnávání dvou oblastí paměti:
adresa1.adresa2 V adresa3

Plnění paměti hodnotou (pouze MLM 2.3):
adresa1.adresa2 = hodnota

Plnění paměti (MLM 2.1 i MLM 2.3):
adresa1.adresa2 M adresa3
kdy adresa3 leží v rozsahu adr1.adr2

Čtení sektorů z disku do paměti:
adresaZápis části paměti do sektorů na disku:
adresa>od_sektoru.počet_sektorů

Operace s registry:
R      = zobrazení hodnot registrů
W=hodnota  = zápis do akumulátoru
X=hodnota  = zápis do registru X
Y=hodnota  = zápis do registru Y
P=hodnota  = zápis do stavového reg.
M=hodnota  = zápis do reg. PORTB
 (jen u MLM 2.3, mění adresu $D301)

Označení registrů (příkaz R):
PC = programový čítač (nelze měnit)
MEM = registr PORTB (jen MLM 2.3)
AC = akumulátor
RX = registr X
RY = registr Y
NV-BDIZC = stavový registr