ATARI KLUB

spolek příznivců historické výpočetní techniky

Výroční zpráva za rok 2016

1 Úvod

Rok 2016 byl pro Atari klub třetím kalendářním rokem jeho existence a lze jej hodnotit jako úspěšný.

2 Přehled činností

2.1 Sdružování majitelů a příznivců historické výpočetní techniky ke vzájemné spolupráci a technickému poradenství

Tuto činnost jsme prakticky realizovali tradičními tzv. klubovými schůzkami konanými pro naše členy téměř každý týden v Olomouci. Mimo to jsme uskutečnili (za podpory některých členů) také dvě vícedenní intenzivnější setkání členů i nečlenů.

Na těchto akcích dochází ke konstruktivním diskusím o aktuálních tématech, řešení dotazů, technickým konzultacím či k prezentacím průběžných výsledků práce jednotlivých členů na jejich osobních projektech týkajících se historických počítačů či konzolí.

Předseda klubu pořídil (z vlastních prostředků) nové prostory v sídle klubu. Po jejich rekonstrukci je začal nabízet pro pořádání klubových schůzek a obdobných akcí menšího rozsahu.

2.2 Pořádání setkání členů a dalších příznivců historické výpočetní techniky, příp. účast na obdobných akcích pořádaných jinými subjekty

Mimo to se zástupci Atari klubu zúčastnili několika obdobných setkání v České republice i zahraničí, kde jsme dle možností Atari klub propagovali.

2.3 Pořádání a účast na výstavách exponátů z vlastnictví klubu, soukromých sbírek členů klubu i exponátů jiných vlastníků

Pro žáky ZŠ V. Vejdovského v Olomouci jsme uspořádali interaktivní výstavu historické výpočetní techniky značky Atari, kdy si děti mohly vyzkoušet, jak si na prvních domácích počítačích hrávala generace jejich rodičů.

2.4 Vyhledávání a shromažďování informací o historii a současnosti historické výpočetní techniky

Atari klub pokračuje v získávání a zpracovávání podkladů o klubové činnosti v někdejším Československu a dalších souvislostech týkajících se "zlaté éry" především osmibitové výpočetní techniky. Výsledky tohoto zkoumání jsou zpracovány v podobě článků, které publikujeme na webových stránkách nebo v elektronickém časopisu. Při několika příležitostech jsme si připomněli 30. výročí vzniku původního ATARI klubu Olomouc.

2.5 Výchovná, osvětová a popularizační činnost, včetně přednášek, seminářů a konferencí na téma historické výpočetní techniky

Tuto činnost jsme naplňovali hned několika způsoby. Na již zmíněné akci Atariáda proběhlo pásmo přednášek a prezentací. Výchovně-osvětově-popularizační charakter měla též interaktivní výstava pro žáky ZŠ V. Vejdovského.

2.6 Vývoj SW a HW souvisejících s historickou výpočetní technikou

Vlastní vývoj provádějí formou soukromých projektů jednotliví členové klubu. Atari klub se pak podílí na testování nových (či inovovaných) počítačových programů a vyrobených hardwarových doplňků. Poskytujeme tak autorům cennou zpětnou vazbu pro další vylepšování tohoto softwaru a hardwaru. Až jsou novinky hotové, pomáháme s jejich propagací našimi informačními kanály.

2.7 Publikační činnost související s aktivitami klubu

Atari klub pokračuje ve vydávání elektronického (tzv. disketového) časopisu Flop. Ten vychází jednou ročně a obsahuje informace o činnosti klubu, články na technická i jiná aktuální témata, nový či upravený software pro počítače Atari, na jehož šíření máme práva, atd. Flop je k dispozici všem zájemcům ke stažení z webové stránky http://flop.atariportal.cz.

2.8 Provozování informačního internetového portálu o historické výpočetní technice a činnostech klubu

3 Přehled hospodaření

Z hlediska hospodaření dopadl rok 2016 pro Atari klub dobře. Výnosy plynoucí z členských příspěvků a vstupného na pořádané akce dostačovaly k pokrytí nákladů na vlastní činnost i pořádání příslušných akcí. Povedlo se dosáhnout zisku více než 12 tisíc Kč, který využijeme k dalšímu rozvoji klubu. Všem podporovatelům tímto děkujeme.

3.1 Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jejich struktura

Stav a struktura majetku (v Kč)

Druh majetku    Počáteční  Konečný
21 - Peníze    15 941,65 12 678,52
22 - Účty v bankách 1 098,00 18 047,00
Aktiva celkem   17 039,65 30 725,52

Stav a struktura závazků (v Kč)

Druh závazků    Počáteční  Konečný
32 - Krátkodobé
   závazky      0,00  1 000,00
93 - Výsledek
   hospodaření  17 039,65 29 725,52
Pasiva celkem   17 039,65 30 725,52

3.2 Přehled nákladů a výnosů za účetní období

Přehled nákladů (v Kč)

Druh nákladů           Částka
50 - Spotřebované nákupy     134,00
51 - Služby          1 616,00
54 - Ostatní náklady        0,13
Náklady celkem         1 750,13

Přehled výnosů (v Kč)

Druh výnosů           Částka
60 - Tržby za vlastní
   výkony a za zboží     7 336,08
68 - Přijaté příspěvky     7 100,00
Výnosy celkem         14 436,08

4 Identifikační a kontaktní údaje

Název: Atari klub - spolek příznivců historické výpočetní techniky
Sídlo: Jižní 333/17, Olomouc
IČ: 02801329
Web: http://www.atariklub.cz
Číslo účtu: 2600574728/2010 (FIO Banka, a. s.)

V Olomouci dne 10. 3. 2017

Bohdan Milar
předseda klubu