Stanovy spolku

Atari klub

Článek I. Název a sídlo

 1. Název spolku zní: "Atari klub - spolek příznivců historické výpočetní techniky" (dále jen "klub")
 2. Sídlem spolku je: Olomouc, Jižní 17

Článek II. Účel

 1. Klub je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, jejímž cílem je sdružovat majitele a příznivce výpočetní techniky značky Atari či jiné historické výpočetní techniky ke vzájemné spolupráci a technickému poradenství.
 2. Hlavní náplní činnosti klubu je zejména:
  1. sbírkotvorná činnost, zaměřená na historickou výpočetní techniku, především techniku značky Atari, s důrazem na získávání a následnou renovaci sbírkových exponátů do provozuschopného nebo vystavovatelného stavu;
  2. pořádání setkání členů a dalších příznivců historické výpočetní techniky, příp. účast na obdobných akcích pořádaných jinými subjekty;
  3. pořádání a účast na výstavách exponátů z vlastnictví klubu, soukromých sbírek členů klubu i exponátů jiných vlastníků;
  4. vyhledávání a shromažďování informací o historii a současnosti výpočetní techniky značky Atari, příp. jiné historické výpočetní techniky;
  5. výchovná, osvětová a popularizační činnost, včetně přednášek, seminářů a konferencí na téma historické výpočetní techniky;
  6. vývoj softwaru a hardwaru souvisejících s výpočetní technikou značky Atari, příp. s jinou historickou výpočetní technikou;
  7. publikační činnost související s výše uvedenými aktivitami;
  8. provozování informačního internetového portálu o historické výpočetní technice značky Atari a činnostech klubu;
  9. prodej propagačních materiálů a upomínkových předmětů vztahujících se k náplni činnosti klubu.

Článek III. Členství

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která projeví souhlas se stanovami a náplní činnosti klubu tím, že vyplní přihlášku do klubu a doručí ji předsedovi klubu. Členství pak vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku stanoveným způsobem.
 2. Člen má právo:
  1. volit do orgánů sdružení;
  2. být volen do orgánů sdružení, pokud dosáhl plnoletosti;
  3. obracet se na orgány klubu s připomínkami, návrhy a žádostmi;
  4. podílet se na praktické činnosti a všech akcích sdružení;
  5. nahlížet do zápisů z členských schůzí a do úplného znění stanov klubu v elektronické podobě, přičemž tyto informace na požádání bez zbytečného odkladu zpřístupní předseda klubu.
 3. Povinnosti člena jsou:
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů klubu;
  2. dodržovat vnitřní směrnice klubu;
  3. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy klubu;
  4. v patřičné lhůtě, výši a určeným způsobem platit členské příspěvky, jsou-li na dané období stanoveny;
  5. chránit a pečovat o majetek, který je vlastnictvím klubu, nebo mu byl klubem svěřen, zapůjčen či pronajat;
  6. při zániku členství neprodleně vrátit veškerý majetek, který mu byl klubem svěřen, zapůjčen či pronajat.
 4. Sdružení je vůči členovi, jehož jednání je v rozporu se stanovami, zájmy a dobrou pověstí sdružení, oprávněno uplatnit tyto sankce:
  1. napomenutí;
  2. pozastavení členství, po dobu něhož pozbývá člen práv plynoucích z členství, ale nadále je vázán povinnostmi z členství plynoucími;
  3. vyloučení z klubu.
 5. Členství v klubu zaniká:
  1. vystoupením, které učiní člen písemným oznámením o ukončení svého členství předsedovi klubu,
  2. vyloučením člena,
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem klubu.
 6. Klub vede pro svou vnitřní potřebu evidenci členů, a to v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Aktuální seznam členů klubu je přístupný pouze členům výboru, a to v sídle klubu.

Článek IV. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze.
 2. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
  1. volba a odvolávání předsedy klubu, přičemž okamžikem zvolení nového předsedy klubu automaticky zaniká funkce původnímu předsedovi klubu;
  2. volba a odvolávání členů výboru;
  3. schvalování výroční zprávy o činnosti klubu předložené výborem;
  4. schvalování roční účetní závěrky za předcházející období, pokud byla vypracována;
  5. schvalování rozpočtu na aktuální nebo nadcházející období;
  6. určování hlavního zaměření činnosti klubu;
  7. rozhodování o změně stanov;
  8. hodnocení činnosti dalších orgánů klubu i jeho členů;
  9. na základě podnětu přezkoumávání rozhodování výboru o vyloučení členů, přičemž členská schůze může vyloučení potvrdit nebo zrušit;
  10. schvalování hospodářských operací v objemu vyšším než je povoleno výboru a předsedovi klubu;
  11. rozhodování o maximální výše odměn pro členy výboru a předsedu klubu;
  12. přehlasování výboru ve věci konkrétního rozhodnutí, přičemž takové rozhodnutí již výbor svým hlasováním nemůže změnit;
  13. rozhodování dvoutřetinovou většinou všech členů o zrušení klubu s likvidací nebo o jeho přeměně, přičemž při rozhodnutí o likvidaci také stejným způsobem povolává likvidátora.
 3. Pokud zasedání členské schůze není přítomen předseda, řídí její zasedání nejstarší přítomný člen výboru nebo člen klubu prokazatelně pověřený k řízení zasedání předsedou klubu nebo výborem. Není-li přítomná žádná taková osoba, zahájí zasedání členské schůze nejstarší přítomný člen klubu, který nechá neprodleně zvolit z přítomných členů předsedajícího, který bude zasedání řídit.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna aspoň čtvrtina všech členů, nejméně však 4 osoby.
 5. Umožní-li to jednací nebo volební řád, může členská schůze rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, a to za podmínek, které příslušný řád stanoví.
 6. Zasedání členské schůze se svolá nejméně 14 dnů před jeho konáním.

Článek V. Výbor

 1. Řídicím orgánem klubu je výbor, který má nejméně 3 členy a jehož členem je automaticky předseda klubu.
 2. Do působnosti výboru náleží:
  1. rozhodování o přijímání nových členů nebo odmítání přihlášek zájemců o členství;
  2. stanovování výše, lhůty a způsobu úhrady členských příspěvků v jednotlivých letech;
  3. příprava jednání členské schůze;
  4. příprava výroční zprávy o činnosti klubu za předchozí období;
  5. příprava rozpočtu na nadcházející období;
  6. vedení evidence členů klubu, přičemž záznamy osob, jejichž členství zaniklo, se z evidence nevymazávají, pouze se k nim uvede datum a způsob zániku členství;
  7. schvalování vnitřních předpisů sdružení podřízených stanovám (např. jednací řád, volební řád, směrnice pro hospodaření, vzor přihlášky);
  8. zastupování předsedy klubu ve vážných případech jeho indispozice (např. těžká nemoc nebo zánik členství), přičemž navenek jménem klubu v konkrétních krocích jedná pověřený člen výboru;
  9. rozhodování o napomenutí členů klubu;
  10. rozhodování o pozastavení a případně o znovuobnovení členství v klubu;
  11. rozhodování o vyloučení členů z klubu;
  12. schvalování hospodářských operací v objemu do Kč 25 000 za den;
  13. rozhodování o přijetí či odmítnutí jakéhokoli nabízeného daru v hodnotě vyšší než Kč 5000;
  14. rozhodování o účasti či neúčasti klubu na aktivitě či projektu, jehož náklady nepřevýší výnosy o více než Kč 25 000 a kvůli jehož realizaci nebude nutné klub zadlužit;
  15. rozhodování o výši odměn v rámci limitu stanoveného členskou schůzí.
 3. Vykonáváním jednotlivých činností uvedených v odstavci 2, písm. c) až f) může výbor pověřit jednoho ze svých členů.

Článek VI. Předseda klubu

 1. Statutárním orgánem (resp. zástupcem) je předseda klubu.
 2. Do působnosti předsedy klubu náleží:
  1. svolávání a řízení zasedání členské schůze;
  2. svolávání a řízení schůze výboru;
  3. praktické řízení činnosti klubu mezi schůzemi výboru a zasedáními členské schůze;
  4. běžné hospodářské operace v objemu nejvýše Kč 5 000 za den;
  5. právní jednání vůči zaměstnancům.
 3. Předseda klubu zastupuje spolek navenek, a přitom jedná samostatně.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí klubu dne 10. ledna 2014 v Olomouci a upraveny členskou schůzí dne 19. 3. 2014.
 2. Na ustavující schůzi byl prvním předsedou klubu zvolen Ing. Bohdan Milar, narozen dne 29. 6. 1976, bytem Jižní 17, Olomouc.