MULE Wars

V roce 2007 vydal Mario Caillahuz pro 8bitová Atari hru s názvem MULE Wars. Je to tahová bojová strategie pro 1 až 7 hráčů. Jak již název napovídá, má tato hra cosi společného se hrou M.U.L.E., kterou vydali Ozark Softscape / Electronic Arts v roce 1983. To byla sice také tahová strategická hra, avšak ekonomického zaměření. Společné oběma hrám jsou některé prvky designu (včetně hudebního motivu) a ovládání.

Autor MULE Wars koncipuje svou hru jako dějové pokračování M.U.L.E. V původní hře jde o zabírání území nově objevené planety Irata příslušníky 8 různých ras. Na zabraném území pak pěstují obilí, vyrábějí energii či těží rudu. Na práci přitom využívají muly. "Mula (Equus mulus) je mezidruhový kříženec samce osla se samicí koně. Má velikost a barvu koně, po oslu zdědila hlas, mohutnější hlavu, dlouhé uši, štíhlejší končetiny, malá úzká kopyta, krátkou hřívu a ocas u kořene porostlý jen krátkou srstí."
[zdroj: Wikipedia]

MULE Wars na toto téma navazuje s tím, že po 25 letech se zdroje planety vyčerpaly. To vede její obyvatele - kolonisty, osadníky - prostě zástupce všech přítomných ras (neboli druhů inteligentních bytostí z různých planet) k válce mezi sebou. Zatímco v původní hře M.U.L.E. se hrálo vždy v okolí jednoho města, v MULE Wars jde o zabrání všech území (měst) na celém kontinentu. Pro boj se, jak jinak, používají osvědčené muly.

Hra je volně ke stažení v podobě disketového obrazu ATR. Pro spuštění se vyžaduje 8bitový počítač Atari (XL/XE) s nejméně 64 KB RAM. K ovládání je potřeba jeden joystick. Kvůli orientaci v mapě je velmi žádoucí mít také barevnou zobrazovací jednotku (tj. televizi či monitor).

Začátek hry

Po spuštění hry nás přivítá úvodní obrazovka s hudbou a animacemi tancujících mimozemšťanů, později s procházející mulou. Po stisknutí tlačítka joysticku se počítač zeptá na počet lidských (tj. nepočítačových) hráčů. Ten zadáte joystickem, přičemž se může pohybovat od 1 do 7. Následuje výběr ras, za které budou jednotliví hráči hrát. Každou z ras si může vybrat jen jeden hráč.

K dispozici jsou (stejně jako v původní M.U.L.E.) následující rasy (podle pořadí na úvodní obrazovce zleva): Mechtron, Gollumer, Packer, Bonzoid, Spheroid, Flapper, Leggite, Humanoid. Bližší popis těchto životních forem je k dispozici v samostatném článku.

Na rozdíl od původní hry M.U.L.E. zde není pro průběh hry žádný rozdíl ve vlastnostech jednotlivých ras. Slouží pouze jako symboly pro rozlišení jednotlivých hráčů. Od okamžiku, kdy si rasu vybere poslední z lidských hráčů již hru nelze přerušit či zastavit (jen vypnout počítač nebo stisknout reset). Z ras, které si nevybral žádný z lidských hráčů si vybírá počítač. Hráči ovládaní počítačem vždy doplní celkový počet hráčů na 7.

Před začátkem boje učiní počítač ještě několik důležitých rozhodnutí. Především vybere kontinent (mapu), o který se bude bojovat. Planeta Irata má 4 světadíly, přičemž každý je rozdělen na 31 území (městských států). Mimo to počítač určí, v jakém pořadí budou hráči hrát, který bude mít jakou barvu (k označení území v mapě), která území dostane který hráč a kolik bude na každém území jednotek (mul).

Potom se již zobrazí mapa a hra okamžitě začíná. Na obrazovce pod sebou vidíme 3 části obrazu. V horní části je zobrazena mapa kontinentu. Každé území je vybarveno barvou hráče, kterému území patří. Číslice zobrazená v území udává počet jednotek (mul), které se na něm nacházejí. Uprostřed obrazovky je zelený skrolující řádek, který anglicky informuje o tom, co se děje nebo co je možné dělat.

Spodní část obrazovky obsahuje přehled o všech hráčích, příp. o probíhajícím boji. V prvním řádku je bílá vlajka a ikony jednotlivých hráčů. Ikona odpovídá rase zvolené v úvodu hry. Barva ikony identifikuje daného hráče s jeho územími. První řádek pod ikonami ras dává přehled o tom, kolik území ten který hráč celkově vlastní (ovládá). Další řádek je součtem mul ze všech hráčových území. Ve třetím řádku pod ikonami je počet rezervních mul (viz dále). Úplně dole se zobrazují informace o probíhajícím boji, to však až tehdy, kdy k boji dojde.

Jak již bylo řečeno, MULE Wars je (podobně jako M.U.L.E.) tahová hra. Hráči se v tazích střídají tak, jak jsou jejich ikony seřazeny (zleva doprava), přičemž toto pořadí zůstává v průběhu celé hry neměnné. Na rozdíl od M.U.L.E. je ovšem počet kol, tj. kolikrát se každý hráč dostane na tah, teoreticky neomezen, dokud jeden z hráčů nevyhraje.

To, že je určitý hráč na tahu znázorňuje počítač tak, že je jeho ikona animovaná (ostatní přitom stojí). Tah skončí tehdy, když hráči dojde čas. Ten je odměřován klesajícím sloupkem v levé části mapy. Podobně jako časomíra v M.U.L.E. (při dražbách) i zde utíká čas rychleji, pokud hráč nevyvíjí aktivitu (tj. nehýbe joystickem).

Útok

Nejčastější aktivitou, kterou hráč v rámci svého tahu provádí, je útok na území vlastněná jinými hráči. Útočit lze z kteréhokoli území vlastněného hráčem, kde jsou alespoň 2 muly, a to jen na bezprostředně sousedící území jiného hráče. Pokud je na území jen 1 mula nebo jsou kolem něj pouze území daného hráče, útočit z něj nelze.

K zahájení boje je nejprve třeba vybrat kurzorem a stiskem tlačítka území, ze kterého bude útok veden, a následně stejným způsobem území, na které se bude útočit. Větší šance k vítězství je tehdy, pokud útočí hráč s vyšším počtem jednotek v daném území na území, kde má soupeř nižší počet jednotek.

Průběh boje se znázorňuje úplně dole na obrazovce. Nejprve se vlevo načítá síla útoku. Ta se počítá tak, že za každou útočící jednotku vybere počítač náhodně její sílu v rozmezí 1 až 6 bodů (jako při hodu hrací kostkou). Území se 3 mulami tak může dosáhnout hodnotu mezi 3 (pokud by každé mula "padla na kostce" 1) a 18 (pokud by každá mula "hodila" 6). Následně se vpravo začne načítat síla obrany počítaná úplně stejným způsobem jako síla útoku, avšak vycházející z počtu mul na území, na které je útočeno.

Pokud vyjde celková síla útoku vyšší než celková síla obrany, vítězí v boji útočící hráč a získává dané území (je přebarveno jeho barvou). V tom případě se také všechny muly (vyjma jedné) z původního pole přesunují na nově dobyté pole. Hráč, který prohrál ztrácí (krom samotného území) také všechny jednotky, které na onom území měl rozmístěny.

Pokud v boji vyjde síla útoku stejná nebo nižší než síla obrany, vítězí v boji hráč, který vlastní území, na které bylo útočeno. Zůstává mu území i všechny na něm přítomné muly. Za to hráč, který neúspěšně útočil ztrácí na území, ze kterého útočil, všechny muly krom jedné.

Po provedení útoku (bez ohledu na jeho výsledek) se časomíra hráči vrací na plnou hodnotu a on může pokračovat v tahu např. dalším útokem. Útočit může až do doby, kdy nebude mít čím nebo na koho útočit. V rámci tahu však vůbec útočit nemusí. Tím, že nechá marně uplynout čas, předá tah dalšímu hráči.

Získávání mul

Po skončení tahu každého hráče, dostane tento hráč nové muly. Celkový počet nově získaných mul je stanoven jako nejvyšší počet vzájemně sousedících území daného hráče. Pokud má hráč např. 2 samostatná území, dále 2 sousedící a ještě jinde 3 sousedící území, dostane 3 muly. Pokud by měl 2 oblasti, přičemž v jedné má spojeno 7 území a v druhé 5, dostane po skončení tahu celkem 7 mul.

Nově získané muly přerozděluje mezi hráčova území počítač. Snaží se přitom přednostně posílit ta území, která sousedí s nejsilnějšími městy nepřátel. Pokud hráč získává dostatek mul, jsou všechna jeho území posílena tak, aby měla stejný počet mul jako nejsilnější sousedící protivník. Jen výjimečně počítač navýší dané území tak, aby bylo silnější než sousedi.

Pokud i po posílení všech potenciálně ohrožených území zbývají muly, které má hráč dostat, rozděluje je počítač na jeho území postupně od levého horního rohu směrem doprava a dolů (po řádcích). Maximální počet mul na jednom území je 8. Na území, kde je 8 mul už tedy počítač žádné další muly nepřidá. V takovém případě posiluje území hráče, kde ještě 8 mul nemá.

V případě, že hráč dosáhne stavu, kdy má 8 mul na všech svých územích, začnou se mu další získané muly přičítat do rezervy. Rezerva je zobrazena ve třetím řádku pod ikonami hráčů. Používá se v dalších tazích, kdy počítač přidává nové muly na jednotlivá území. Pokud by totiž nově získané muly nestačily k naplnění všech území hráče na 8, použije počítač k doplňování jednotek na hráčově územích co nejvíce mul právě z rezervy. Maximální počet mul v rezervě je 32. Pokud by měl hráč získat tolik mul, že by tuto hodnotu překročil, zbývající muly prostě nedostane.

Možnost vzdát se

Vedle možnosti vzdát se aktuálního tahu (tj. přenechat tah dalšímu hráči vypršením času) existuje ještě možnost vzdát se zcela. Toho lze využít např. tehdy, kdy svou situaci na bojišti shledáváte beznadějnou nebo kdy musíte ostatní hráče z jakéhokoli důvodu (fyzicky) opustit. Vzdáte se prostě tak, že během svého tahu najedete šipkou na bílou vlajku vlevo od ikon jednotlivých hráčů v dolní části obrazovky a stisknete tlačítko.

Vaše ikona zmizí, ale počet mul a zabraných území zůstane zobrazen. Stejně tak zůstanou vyznačena někdejší území v mapě. Pokud se vzdá jeden z posledních dvou hrajících hráčů, tak ten, který zůstal poslední, automaticky vyhrává. Pokud zbývá více hrajících hráčů, hra pokračuje. Území hráče, který se vzdal, lze v tomto případě obsazovat bojem. Území odstoupivšího hráče se přitom brání, jako města kohokoli jiného. Z těchto území však (do doby obsazení jiným hráčem) neprobíhají aktivní útoky ani na nich nepřibývají muly. Hráč, který se vzdal, logicky nedostává možnost hrát - v rámci střídání hráčů je přeskakován.

Poznámky k taktice

Závěr

MULE Wars je podle mne jedna z nejlepších her pro 8bitová Atari, která vznikla po roce 2000. Vřele ji doporučuje všem zájemcům o tahové strategie, ať už chtějí hrát sami nebo ve skupině. Jen je dobré počítat s poměrně vysokou mírou náhodnosti, která hru provází od úvodního rozvržení mapy, přes počítané síly útoku a obrany až po automatizované rozdělování nových mul. Proto přeji pevné nervy, hodně štěstí v boji, ale především mnoho zábavy.

Ještě se hodí vzpomenout, že hra MULE Wars se umístila na 3. místě ve výroční soutěži ABBUC 2007. Tehdy byla vydána verze 1.0. Později autor doprogramoval možnost, aby se počítačový hráč mohl vzdát. Hru s touto funkcí vydal jako verzi 1.1. Stahovat lze např. z adresy http://atari.limitevisual.com/mulewars.html.