Čapek - návod k obsluze.

Pro pokračování textu stiskávejte
"libovolnou" klávesu. Pro předčasné
ukončení pak klávesu ESCAPE.

Vážení přátelé!

Jelikož tištěný manuál "Čapek 3.1" již není na skladě, přijměte prosím tento text za plnou náhradu manuálu tištěného.

Hned na začátku Vás musím upozornit na některé klávesové kombinace, které v dalším textu už nebudou vysvětlovány. Jedná se o kombinace s následujícími řídícími klávesami:

Shift, Control, Select a Option.

Shift: Tato klávesa má podobnou funkci jako obdobná klávesa na psacím stroji. Bez této klávesy je většina znaků malá, při držení klávesy Shift jsou znaky velké. Nespoléhejte se přitom na současný stisk těchto kláves, ale vždy stiskněte nejprve příslušnou řídící klávesu, nebo kombinaci řídících kláves, a za stálého držení teprve stiskněte další klávesu (výkonnou).

Takto fungují i ostatní řídící klávesy.

Příklad: <Option><Control><šipka vlevo nebo vpravo>. Znamená stisknout klávesy Option a Control, na pořadí nezáleží, ale je potřeba je obě držet a teprve následně ťukat do výkonných kláves <+> pro zúžení textu na obrazovce nebo <-> pro roztažení textu na obrazovce. Teprve po vykonání dané funkce uvolněte řídící klávesy.

Zvláštní význam má klávesa "Esc". Tato klávesa se pro většinu funkcí stiskává samostatně, teprve u Čapka verze 4.0 je možná kombinace s řídící klávesou Shift.

Příklad: <Esc><Control><F>. Ťukněte do klávesy Esc pak stiskněte a držte řídící klávesu Control a ťukněte do klávesy F, vypíše se levá kulatá (normální) závorka. Zatímco bez předřazené klávesy Esc znamená kombinace <Control><F> (Find) vyhledávání.

Popis formátu obrazovky:

Obrazovka je rozdělena na dvě části: Informační a řídící řádku + Textovou plochu.

Informační a řídící řádka Vám sděluje: Typ a verzi Čapka, chybové hlášení, výzvu k další činnosti, mód Overwrite (řádek tmavý) nebo Insert (řádek světlý), zadání pro uložení nebo načtení textu, zadání pro vyhledání a záměnu.

Textová plocha: Zde se nachází blikající (pro lepší orientaci) kurzor a text. Pro text je trvale využíván systém WordWrap. To znamená, že slovo, které se na řádek nevejde celé je automaticky přesunuto na další řádek obrazovky. Verze 4.0 má tuto funkci zdokonalenou pro tisk extrémě dlouhých "slov". Klávesa Return generuje znak odstavec (zahnutá šipka dolu).

Psaní znaků s diakritikou:

Většina znaků je umístěna shodně se znaky na klávesnici psacího stroje. Některé znaky jsou přístupné jako kombinace <Esc><Control><x>, kde "x" je požadovaný nebo náhradní znak. U verze 4.0 (kterou také doporučuji alespoň pro psaní) je možné místo kombinace s Control používat výhodnější systém s <Esc><x> nebo <Shift><Esc><x> kde "x" může být i kombinace se Shift.

Řízení editace:

(Popsány budou jenom ty funkce, které se odlišují od normální editace Atari.)

<Control><Delete> = maže jeden znak za kurzorem je-li, jinak funguje jako samostatný Delete!

<Option><Control><šipka vlevo/vpravo> = zůžení nebo rozšíření zobrazování na obrazovce.

<Control><T> = světlost textu.

<Control><B> = světlost plochy.

<Control><U> = zjištění volného místa.

<Control><O> = zobrazí neobsazené mezery na orazovce.

<Start> = kurzor se přesune na začátek obrazovky, při opakování se kurzor přesuna na začátek textu.

<Control><Z> = kurzor se přesuna na konec textu.

<Control><šipka nahoru/dolu> = vyhledá začátek věty.

<Shift><šipka vlevo/vpravo> = vyhledá začátek slova.

<Shift><šipka nahoru/dolu> = vyhledá začátek odstavce.

<Option><Caps> = změna klávesnice qwerty na qwertz a zpět.

<Control><I> = přepíná módy Overwrite / Insert = přepisování / vkládání.

<Option><Control><F> = zadání "vzoru" pro funkci Find = vyhledání.

<Control><F> = vyhledání "vzoru" od kurzoru do konce textu. Vzor viz. předešlá funkce.

<Option><Control><C> = zadání "náhrady", kterou je možné nahradit "vzor".

<Control><C> = touto funkcí je možné v okamžiku nalezení "vzoru" jej zaměnit za "náhradu".

<Control><G> = spojení funkcí hledání a nahrazování do jednoho procesu. Záměna proběhne od kurzoru do konce textu automaticky.

<Control><A> = zamění písmeno malé za velké a naopak. 1. využití: Při editaci jste větu rozdělili na dvě samostatné. 2. využití: Znáte kde najít malé písmenko s diakritikou, ale nevíte kde hledat jeho velký ekvivalent (nebo naopak).

<Control><X> = zamění pořadí znaků pod kurzorem a za kurzorem.

<Shift><Insert> = vloží do textu 255 mezer, vhodné pro mód Overwrite.

<Shift><Delete> = smaže všechny následující mezery.

<Option><Control><Clear> = smazání celého textu, text v kopírovacím zásobníku zůstane zachován.

<Control><J> nebo <Shift><inverze> = příkaz DOS.

Funkce se zásobníkem:

<Control><K> = smaže obsah v zásobníku. Zásobník vymažou i všechny následující funkce, které mažou text. Starý obsah nahradí novým. Zabránit tomu může kombinace s <Option>.

<Control><E> = mazání textu od kurzoru do konce dle výběru: Věta; Slovo; Odstavec. Ukončení funkce klávesou <Return>. Mazaný text se přesouvá do zásobníku.

<Control><D> = mazání textu před kurzorem. funkce je obdobná jako předchozí, pracuje však jen jednou.

<Option><Control><E> a <Option><Control><D> = obdobné funkce jako předchozí, nedochází však k vymazání zásobníku.

Mazací funkce se ukončí též naplněním zásobníku.

<Control><R> = do místa kurzoru se vloží celý obsah zásobníku. Zásobník zůstane zachován.

Funkce I/O = vstup/výstup:

<Control><M> = vstup do disketového minimenu (DOSu). Návrat klávesou Esc. Minimenu má vlastní nabídku. Pozor! Funkce Load vymaže text z editoru a načte text nový, označený kurzorem.

P.S.: Při konfiguraci TTDOSu <J>, kdy kazetový handler nese označení "D:", není možné využít všechny funkce, ale je to jediný způsob jak se snadno orientovat na kazetě. S počítačem, který má jen 64KB paměti a při použití jenom magnetofonu je toto nastavení zvlášť výhodné a doporučuji jej.

<Control><L> = načtení textu do místa kurzoru ze zadaného zařízení. Text za kurzorem bude před načtením smazán.

<Control><S> = uložení celého textu na zadané zařízení.

Příklad zadání názvu zařízení a souboru pro funkce <Control><L> a <Control><S>:

D1:NAZEV.CAP

Zařízení je složeno z jednoho velkého písmene a dvojtečky. U některých zařízení může být název rozšířen o pořadové číslo.

Název je u některých zařízení nezbytný. Je složen z jednoho až osmi znaků velkých písmen nebo číslic, některé DOSy nesnášejí první znak číslo, jiné umožňují zadání znaku podtržítko.

Rozšíření (Extender, popisná část) je složen z tečky a jednoho až tří znaků (jako u názvu). Rozšíření není nezbytné, ale jeho použití přináší řadu výhod v označení jednoznačnosti typu souborů.

Rozšíření označující text má většinou následující podobu: CAP (editor Čapek); TXT; DOC; ASC; nebo spojení s názvem jako READ.ME a podobně.

<Control><P> = výstup na zadané zařízení při kterém se provádí řídící příkazy pro tisk (centrování, zarovnávání, ...). Při tisku do souboru se u většiny verzí zároveň provádí konverze na kód bří Kamenických. Pozor! Jsou prováděny všechny příkazy včetně smazání textu a zavedení dalšího souboru, proto si včas text uložte. Správný tisk bude proveden pouze při shodnosti verze programu a tiskárny, nezapomeňte u tiskáren na povolení Download. Také podle verze pro tiskárnu nebo Alfigraf se liší název zařízení. Standardně je pro tiskárnu P: a pro alfigraf A:, ale u novějších verzí pro alfigraf se zadává shodně P:.

<Control><Q> = kontrolní tisk na obrazovku od místa kurzoru. Zobrazení je 80 znaků na řádek. Některé formátovací a linkovací příkazy zde nejsou účinné z důvodu ochrany psaného textu.

Příkazy pro formátování tisku I:

Mnoho následujících znaků je psáno inverzně, toho docílíte řídící klávesou Select. Inverzní znaky jsou řídící kódy pro tisk.

Parametry řídících kódů jsou decimální čísla v rozsahu 0 až 255 (BYTE).

<Select><l><číslo> = levý okraj. Číslo prakticky znamená, kolik se před textem vytiskne znaků mezera.

<Select><j><číslo> = hodnota levého okraje platná od následujícího řádku. Využití u odstavců s odlišnou pozicí prvního řádku odstavce.

<Select><r><číslo> = pravý okraj. Číslo musí být větší než pro levý okraj!

<Select><t><číslo> = relativní pozice textu od začátku stránky. Neplatí pro hlavičku.

<Select><b><číslo> = dolní okraj. Nesmí být větší než délka stránky!

<Select><p><číslo> = délka strany.

<Select><ř><číslo> = řádkování (1-255).

<Select><s><číslo> = začátek číslování stran zadaným číslem. Při zadání úmyslně nižší hodnoty mohou být ovlivněny i jiné funkce.

<Select><?><číslo> = potlačí tisk až do dosažení zadaného čísla strany.

<Select><x><číslo> = šířka strany ve sloupcích pro daný typ znaků (tučný, komprimovaný). Používá se pro centrování.

<Select><n><číslo> = není-li uvedeno číslo provede se v tomto místě odstránkování. Je-li číslo uvedeno, provede se odstránkování tehdy, když je počet řádek zbývajících do konce stránky menší.

<Select><m> = používá se před řádkem, který má vyčuhovat doleva. <Select><l><číslo> a <Select><j><číslo> je většinou vhodnější.

<Select><w> = čekání na stránku při tisku na jednotlivé listy.

<Select><i> = informace, které se netisknou. Takto označený odstavec smí mít max. 255 znaků.

<Select><h> = definice hlavičky. Hlavička je odstavec do délky 254 znaků. Hlavička se tiskne na 1. řádku každé stránky. Tento odstavec má podle verze programu mnohé odlišnosti, některé verze hlavičku netisknou na první stránku nebo při obrázku na stránce. Typ znaků, centrování a další je nutno nastavit zvlášť. Viz. také formátovací povely II.

<Select><f> = patička. Platí vše jako u hlavičky. Tiskne se však na předposlední řádek stránky.

<Select><g><zařízení:název> = Načtení další části textu při nepřerušeném tisku. Tímto způsobem se tisknou celé knížky. Pozor! Text v editoru bude novým textem přepsán, uložte si text včas.

<Select><z> = začátek formátovaného tisku. Text je zarovnán z obou stran doplněním mezer.

<Select><k> = ukončení formátovaného tisku.

<Select><a><zařízení:název> = kopírování ze zadaného zařízení do tiskárny v rozsahu obrázku gr. 8. Využívá se pro tisk obrazových dat, které musí být uzpůsobeny dané tiskárně (data z programu UNIDUMP tiskem do souboru apod.).

Příkazy pro formátování tisku II:

<Select><c> = centrování odstavce, který se však musí vejít na danou řádku. Pozor tak na šíři znaků včetně mezer!

<Select><e> = odstavec je zarovnán doprava.

<Select><#> = tiskne číslo strany. Používá se v hlavičce apod..

Formy a styly písma:

Editor Čapek má standardně nastaveny řídící znaky pro tisk textu normal a tučný. <Select><Shift><1> a <Select><Shift><2> = tučný tisk. <Select><Shift><1> a <Select><Shift><3> = normální tisk.

Předdefinované znaky (řídící kódy):

(Dle verze programu)

<Select><Shift><1>=27
<Select><Shift><2>=14
<Select><Shift><3>=15
<Select><Shift><4>=18

Definování programovatelných znaků:

<Select><x>=<číslo>

Za "x" je možné zapsat libovolný znak, který není ještě využit (záleží na verzi programu) a za číslo hodnotu 0-255. Znak a parametr je spojen znakem rovnítko.

Hodnoty Escape sekvencí pro nastavování formátovacích povelů pro Alfigraf:

25 = zapne podtržení
26 = vypne podtržení
14 = tučný tisk
15 = normální tisk, vypne i kurzívu
57 = hustota řádkování 9
54 = hustota řádkování 6
48 = horní index
49 = dolní index
84 = vypne index
18 = kurzíva

Rychlost tisku u Alfigrafu se řídí zadáním hodnoty za dvojtečku názvu zařízení v rozsahu 0-255 (prakticky 20-60).

Názvy zařízení:

P: = Printer = výstup na tiskárnu (novější verze Čapka pro Alfigraf).

C: = Cassette = standardní záznam 600 Bd výstup i vstup. (Pomalé a nespolehlivé.)

E: = Editor = (obrazovka) = vstup z klávesnice se současným výstupem na obrazovku; výstup na obrazovku.

S: = Screen = grafická obrazovka, prakticky jen výstup (vstup LOCATE).

K: = Key = klávesnice pouze pro vstup.

Dx:*.* = Diskette = DOS instaluje handler D: pro disketovou jednotku případně RAMdisk. Slouží pro vstup i výstup. "x" znamená případné číselné označení (1-9) dle použitého DOSu. "*.*" znamená jmennou i popisnou část názvu.

Bx:*.* = Block = Blokový záznam v systému SuperTURBO. Slouží pro vstup i výstup. "x" v tomto případě není využito, ale nevadí neboť TTDOS může zaměnit názvy zařízení D: a B: mezi sebou a pak má "x" svůj původní význam. "*.*" jako u D:.

T:* = Téčko = hlavička typu TURBO2000 a data v blocích. Slouží pro vstup i výstup. Číslo zařízení nesmí být zadáno. Název má jen jedno pole. Pozor! Toto zařízení není spolehlivé!

A:x = Alfigraf = nebo obdobné zařízení. Slouží jako tiskárna pro výstup. "x" je parametr rychlosti tisku.

   KLÁVESNICE:

   Rozložení kláves (normal):

Esc ! ě š č ř ž ý á í é < > BS Brk
Tab q w e r t y u i o p ú ) RET.
Ctrl a s d f g h j k l ů ; = Caps
Shift z x c v b n m , . - Shift :
         <mezerník>


   Rozložení kláves se SHIFT:

Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  Ins Del Br
Set Q W E R T Y U I O P Up Dn RET.
Ctrl A S D F G H J K L "    Caps
Shift Z X C V B N M ? # / Shift Ex
         <mezerník>


   Rozložení kláves (ESC a Ctrl+klávesa):

Esc  } É            }    Brk
RET r  É Ř ť Ý Ú Í ó u Ů Ť RET.
Ctrl Á Š ď ( $ * Ň Ó l U RET Ď Caps
Shift Ž o Č   + ň Ě   ý   Shift 
         <mezerník>