FRUITMANIA 1993

Je to jedna z klasických hier, ktoré bývajú na výherných automatoch. Sú tu 4 kotúče, ktoré rotujú. Každý má 22 pozícií, na ktorých sú ovocné a ďalšie symboly. Hráč získava výhru vtedy, keď sú vedľa seba aspoň 3 rovnaké symboly. Výnimkou sú čerešne, keď na výhru stačí jeden alebo dva symboly na krajných kotúčoch.

V hre sa nachádzajú ukazovatele CASH, JACK POT a STAR.

CASH - udáva množstvo nahraných peňazí. Hra začína hodnotou 100, a pri nulovej končí.

JACK POT - na začiatku je nulový. Stúpa do hodnoty 2000 a rastie po každej výhre na kotúčoch. Ak hráč chytí 3 symboly JP, získava výhru, ktorá sa rovná práve nahranej sume v Jack Pote. Ak sa mu ich podarí chytiť všetky 4, výhra sa rovná dvojnásobku tejto sumy. Táto výhra sa dá ďalej násobiť, alebo hneď zapísať do CASH. Jack Pot sa potom vynuluje a rastie odznova.

STAR - na začiatku hry je táto hodnota nulová a móže mať max.výšku 9. Zvýši sa po prvotnom chytení 3 symbolov hviezdy o jeden, po 4 symboloch hviezdy o dve. Pri viacnásobnom držaní troch symbolov hviezdy na kotúčoch sa táto hodnota nemení. Hodnota v ukazoveteli STAR vlastne znamená, koľkokrát je možné dodatočné stopovanie kotúčov (držanie symbolov) hneď za sebou. Normálne je povolené iba jedno stopovanie, ak STAR = 0. Príklad: Ak STAR = 4 je povolené jedno normálne stopovanie a štyri dodatočné : to znamená 5 stopovaní po sebe. Po nich sa už musia roztočiť všetky kotúče. Ak sa medzitým zapíše výhra, alebo sa bude násobiť, možnosť stopovania sa zruší. Ak sa roztočia všetky kotúče a nevyužijú sa všetky možnosti stopovania, stopovať sa potom dá úplne od začiatku (čiže normálne + dodatočné).

Ovládanie:

Hra sa ovláda pomocou joysticku ,ktorým sa pohybuje biela šípka. V pravej časti obrazovky hore sa nachádza MENU. Sú tam nápisy RISK, ENTRY,STOP a START. Vedľa nich z ľavej strany sú štvorčeky (návestia), v ktorých sa pohybuje už spomínaná šípka (joystickom hore-dole). Červené návestie značí zakázanú voľbu, zelené - povolenú voľbu, a aktivuje sa stlačením FIRE.

Význam nápisov v MENU:

RISK - touto voľbou sa prejde do módu násobenia výhry. Základná výhra sa dá postupne násobiť hodnotami 2x,3x,5x,10x,20x,50x a 100x, čo sa deje stlačením klávesy SPACE BAR v správnom okamihu. Výhra sa dá kedykoľvek zapísať do CASH, čo sa dosiahne joystickom bielou šípkou na ENTRY a potom stiskom FIRE. Ak si to hráč rozmyslí, móže sa vrátiť k násobeniu šípkou na NEXT (samozrejme, ak výhru ešte nezapísal). Pri neúspešnom násobení - LOSE - sa celá výhra stráca. ENTRY - pomocou tejto voľby sa výhra ihneď zapíše do CASH.

STOP - pomocou tejto voľby sa dajú stopovať kotúče (držať symboly). Jej zvolením sa nad kotúčmi objavia hnedé polia, po ktorých sa dá pohybovať bielou šípkou doprava alebo doľava, a tým vyberať kotúč, na ktorom chce hráč držať symbol. Po stlačení FIRE sa nad vybraným kotúčom objaví nápis STOP. Ak sa navolia všetky 4 nápisy STOP, tieto sa anulujú - funkcia CANCEL. Prechod do MENU sa udeje pohybom joysticku hore.

START - táto voľba roztáča kotúče, pričom sa hodnota CASH vždy zníži o jednu.

BONUSSYMBOLY - V ľavej časti obrazovky hore sú šedé nápisy Orange, Cherry, Lemon, Clown, Pear, Plum, Apple a Melon. Toto sú tzv. bonussymboly. Každý bonussymbol bude splnený, ak budú na kotúčoch chytené aspoň 3 vedľa seba príslušné symboly. Potom sa šedý nápis zmení na žltý.

Cieľ hry:

Chytenie všetkých bonussymbolov a čo najvyššia nahraná hodnota v CASH. Táto hra je z veľkej miery na náhodu a šťastie, no hrá v nej rolu aj stratégia a taktika hráča.

Výherné kombinácie:

1 x čerešňa ... 3  
2 x čerešňa ... 5 
3 x citrón ... 6  
4 x citrón ... 12 
3 x klaun  ... 6  
4 x klaun  ... 12 
3 x ľub.bar ... 7  
4 x ľub.bar ... 14 
3 x pomaranč .. 8  
4 x pomaranč .. 16 
3 x čerešňa ... 10  
4 x čerešňa ... 20 
3 x hruška ... 10  
4 x hruška ... 20 
3 x jablko ... 10  
4 x jablko ... 20 
3 x zvonec ... 10  
4 x zvonec ... 20 
3 x slivka ... 12  
4 x slivka ... 24 
3 x melón  ... 12  
4 x melón  ... 24 
3 x hviezda ... 15  
4 x hviezda ... 30 
3 x bar   ... 30  
4 x bar   ... 60 
3 x dvoj.bar .. 40  
4 x dvoj.bar .. 80 
3 x troj.bar .. 50  
4 x troj.bar ..100