---------------------------------------
ABBUC e. V.  "Hardware Contest 2005"
---------------------------------------

Jméno účastníka:
_______________________________________
Ulice, číslo:
_______________________________________
PSČ, Město:
_______________________________________
Stát:
_______________________________________
Tel. číslo:
_______________________________________
Email:
_______________________________________
Popis hardware (stručný popis):
_______________________________________

Můj hardware bych chtěl zapsat do následující soutěže (prosím označte):

* "nejlepší Hardware 2005"
* "nejlepší Hardware ve vývoji"

Podepsáním registračního listu dáváte svolení ke zveřejnění zaslané dokumentace členům klubu (v klubovém magazínu). Účastník souhlasí, že jeho jméno, adresa a veškerá přináležející hadwareová dokumentace a soubory budou vydány v rámci klubu pro nekomerční účely. Prohlašuje, že žádná práva třetí strany nebudou jakýmkoliv způsobem porušena. Případné porušení práv má za následek vyřazení ze soutěže. Účastník zbavuje organizátory (ABBUC e.V.) právní odpovědnosti za eventuální porušení autorských práv. Svým podpisem stvrzuje, že četl, pochopil a souhlasí se soutěžními pravidly.

Datum/Podpis:
_________________ /____________________

Prosím, vytiskněte tento list a pošlete (vyplněný a podepsaný) poštou nebo faxem na adresu:

ABBUC e. V.
Ressort Hardware
c/o Andreas Mischka
Pfarrstr. 7
D-89165 Dietenheim
GERMANY
E-Mail: hardware@abbuc.de

1.1 Soutěž:

"Hardware Contest 2005" je soutěž, kterou pořádá ABBUC e.V. na podporu vývoje nového hardware pro 8-bitová Atari. Pravidla a podmínky pro účastníky jsou pevně stanoveny v následujících bodech...

1.2 Odměny/Ceny:

Na výročním setkání ABBUC (JHV) 2005 budou uděleny tyto ceny:

1.3 Pravidla soutěže:

1.3.1 Prověření kvality:

Hardware musí být předán organizátorům kvůli provedení předběžných testů a rozhodnutí zda splňuje požadavky na přijetí do soutěže. Prověřovat se bude kvalita dokumentace, zda je dostatečná pro výrobu. Po dohodě s organizátory je nutno dodat minimálně jeden plně funkční produkt, který bude po ukončení soutěže vrácen.

1.3.2 Přijímací podmínky:

Soutěže se může účastnit pouze hardware nebo upgrade pro řadu 8-bit počítačů Atari, tj. 600XL, 800XL, 65XE, 130XE). Povoleny jsou a) jakékoliv hardware/upgrade pro počítače, b) nezávislé hardware periferie. Modifikace již existujícího vyvinutého hardware jsou ze soutěže vyloučeny. Dále musí být zaručeno, že speciální software (operační systém, programovací jazyky, aplikace) není bezvýhradně potřebný pro používání tohoto hardware, s výjimkou software, který je k hardware dodán (a na který nemá autorská práva nějaká třetí strana).

Ve speciálních případech si organizátoři (spolu s vedením klubu) vyhrazují právo rozhodnout o přijetí či vyloučení soutěžního příspěvku.

1.4 Podmínky přijetí:

Hardware, jenž bude přijat do soutěže, bude představen členům klubu včetně popisu funkčnosti a fotografií v ABBUC magazínu.

1.5 Uzávěrka:

Hardware a/nebo schémata, dokumentace, manuály, atd. pro obě kategorie ("nejlepší hardware" a "nejlepší hardware ve vývoji") musí být poslány organizátorům do 15.srpna 2005. Pak je již příliš pozdě na testování a prověření, takže po tomto termínu již nebude nic přijímáno do soutěže.

1.6 Předvádění hardware:

Hardware a upgrade budou předváděny na výročním setkání ABBUC (JHV) v říjnu jejich autory nebo pověřenými zástupci. Pokud autor/vývojář nebude přítomen na tomto setkání a ani jím pověřený zástupce, provede předvedení vedoucí hardware oddělení.

1.7 Vyhlášení vítězů:

Vítězové budou vyhlášeni na výročním setkání ABBUC (JHV) v říjnu. Hlasování proběhne prostřednictvím hlasovacích lístků, které bude možno zasílat i poštou. Hlasovací lístek obdrží každý člen klubu v ABBUC magazínu, jenž vyjde měsíc před výročním setkáním. Uzávěrka hlasování poštou je 20.října 2005.

1.8 Ceny:

Cena pro "nejlepší hardware 2005" je 500,- EUR.

Speciální cena pro "nejlepší hardware 2005 ve vývoji" je 100,- EUR.

1.9 Závěrečná ustanovení:

Vymáhání cen právní cestou je vyloučeno. Právo na účast v soutěži je též nevymahatelné. Pokud v některé kategorii nebude cena udělena, vrací se vypsaná částka do ABBUC e.V. Všechna práva vyhrazena!