MPE MIDI Pattern Editor , version 2.3, Radek Štěrba, (c) RASTER 1995

Tento editor slouží ke skládání hudby patternovým způsobem. Hudba se skládá z jednotlivých částí (patternů) a tyto jsou pak v požadovaném pořadí přehrávány.

Základní údaje:

Nutné minimální vybavení:

  * Počítač Atari XE/XL kompatibilní (64KB RAM) * MIDI interface (přes sériový vstup/výstup - standardním sériovým konektorem) * Klávesový hudební nástroj s MIDI (standardní MIDI norma)

Kapacita editoru:

  * Song má 256 kroků * 32 samplů (specifikace nástroje a dynamiky, možnost akordů) * 128 patternů (pattern se skládá ze 4 tracků a má 32 taktů)

Další informace:

  * Pro výstup se používají 4 MIDI kanály (0 až 3) * Pro vstup libovolný kanál (Dynamika úhozu klávesnice není sledována) * Ovládání programu se provádí systémem "horkých" kláves, tj. přímo stlačením klávesy vyvoláte příslušnou funkci.

Režim PATTERN:
Tento režim slouží k vlastnímu zápisu not do jednotlivých patternů, ze kterých se celá hudba skládá. Řádky představují takty, ve čtyřech sloupcích jsou tracky. Každý track má pevně přiřazený MIDI kanál (0 až 3) a noty, umístěné v něm, budou vyslány právě pro tento kanál.

Každá nota začne znít v okamžiku, kdy na ni program narazí a zní dál. Její ukončení nastane až v okamžiku, kdy je nalezen symbol "( )" nebo nová nota.

Příklad:

00 |C-3 00|E-3 01|--- 00|C-4 05|
01 |--- 00|--- 00|G-3 07|--- 00|
02 |--- 00|( ) 00|--- 00|spd 09|
03 |( ) 00|--- 00|--- 00|( ) 00|
04 |end 00|--- 00|--- 00|--- 00|
 .
 .
 

0.tý kanál:
Začne znít nota C-3 (specifikace nástroje atd. je dána samplem číslo 00) a zní po dobu 3 taktů. Ve čtvrtém taktu (řádek 03) už nezní nic. Symbol "end" v řádku 04 způsobí, že celý tento pattern má dohromady 4 takty.

1.kanál:
Začne znít nota E-3 (specifikace nástroje atd. je dána samplem číslo 01) a zní po dobu 2 taktů. Od třetího taktu už nezní nic.

2.kanál:
Jeden takt mezera - nezní nic. Ve druhém taktu začne znít nota G-3 (sampl 07) a bude znít pořád dál (i po ukončení tohoto patternu). K jejímu ukončení dojde až v okamžiku, kdy ji přeruší jiná nota nebo symbol "( )" (v tomto tracku).

3.kanál:
Začne znít nota C-4 (sampl 05) a zní 3 takty. Symbol "spd 09" v řádku číslo 02 způsobí změnu rychlosti přehrávání (všech tracků!). Od této chvíle bude jeden takt představovat dobu 9/50 sekundy. "spd" může být umístěno v libovolném tracku (kde máte místo) a nová rychlost platí až do změny novým "spd".

G
Přechod do režimu SONG.

M
Přechod do režimu SAMPLE.

Inverse
Zapnutí/vypnutí příjmu dat z klávesnice nástroje.

nahoru
Posun nahoru (o takt zpět).

dolů
Posun dolů (o takt vpřed).

vlevo
Posun vlevo (také přechod na levější track).

vpravo
Posun vpravo (také přechod na pravější track).

Tab
Přechod na pravější track.

Return
Přechod na začátek patternu.

0..9,A..F
Zápis čísla na aktuální pozici kurzoru (HEX - šestnáctková soustava).

Del
Smazání obou cifer čísla na akt. pozici a posun dolů.

Shift+nahoru
Shift+dolů
Nastavení aktuálního samplu (změna po 1).

Shift+vlevo
Shift+vpravo
Nastavení aktuálního patternu (změna po 1).

Control+vlevo
Control+vpravo
Nastavení aktuálního patternu (změna po 16).

L
Nastavení tónu na nástroji (na kanálu Ach) a přehrání aktuálního samplu (po dobu držení klávesy) v notě C-5 (podle údajů v aktuálním samplu).

I
Inicializace délky taktu (pro přehrávku). Provede nastavení hodnotou z 0.-tého samplu (viz. dále).

T
Zápis "( )" na akt. místo. Tento symbol znamená ukončení právě znějících tónů v daném tracku (tj. puštění příslušných kláves).

S
Zápis "spd" na akt. místo. Číslo udané za tímto symbolem označuje novou hodnotu pauzy pro jeden takt (platí už i pro takt, ve kterém tento symbol je.

N
Zápis "end" do 0.-tého tracku. Označuje konec patternu (tento symbol píšeme do prvního již neplatného taktu).
Používá se pro patterny, které mají mít méně než standardních 32 taktů. (Program "end" sleduje pouze v 0.tracku , v ostatních ho ignoruje!).

mezerník
Zápis "--- 00" na aktuální místo a posun dolů.

Přehrávání skladby:

O
Spuštění přehrávky aktuálního patternu (od akt. taktu).

P
Spuštění přehrávky skladby od začátku patternu podle nastaveného aktuálního řádku v režimu SONG (pak pokračuje dalšími řádky).

R
Spuštění přehrávky celé skladby (od začátku SONGu).

Libovolná klávesa
Přerušení přehrávky.

Záznam z klávesnice nástroje:
Jestliže je zapnut příjem dat z klávesnice nástroje (viz. inverze), pak se při každém stlačení klávesy příslušná nota zapíše na aktuální místo (tj. do aktuálního patternu, tracku a taktu). Následuje posun na další řádek. Toto platí i při současném přehrávání skladby (nebo patternu), takže je umožněn i ZÁZNAM V REÁLNÉM ČASE!!!

Blokové operace:

Shift+T
Uložení aktuálního tracku do bufferu.

Control+T
Přepsání aktuálního tracku trackem z bufferu.

Shift+P
Uložení aktuálního patternu do bufferu.

Control+P
Přepsání aktuálního patternu patternem z bufferu.

Shift+Control+del
Smazání aktuálního tracku.

Shift+Control+clr
Smazání aktuálního patternu.

Záznamové a ostatní operace:

Shift+Control+W Zapsání celé skladby na disk (včetně songu a samplů). Počet patternů bude odvozen z nejvyššího použitého čísla v SONGu. Shift+Control+R Načtení skladby z disku (přepíše momentální skladbu). Shift+Control+D Smazání všeho (songu, všech samplů i patternů). Shift+Control+Q Opuštění programu - přechod do DOSu.

Režim SONG:

Tento režim slouží k sestavení skladby z jednotlivých patternů. Čísla na jednotlivých řádcích znamenají:

Esc
Návrat do režimu PATTERN.

Nahoru,dolů,vlevo, vpravo
Posun příslušnými směry.

Bk Sp
Posun všeho pod tímto řádkem o jednu pozici nahoru.

>
Posun všeho pod tímto řádkem (včetně tohoto) o jednu pozici dolů (místo pro vkládání).

0..9,A..F
Zápis čísla na aktuální pozici.

Return
Přechod na nultý řádek (tj. na začátek songu).

Tab
Přechod na nejbližší další osmý řádek.

Režim SAMPLE:

Tento režim slouží k zadefinování parametrů pro stlačovanou notu. Umožňuje zadat nástoj, kterým má být nota hrána, její hlasitost a případně i akord, odvozený od této noty.

Každý sampl obsahuje 8 parametrů, které znamenají: 00
00
Nechávejte =00 (rezervováno pro případné rozšíření)
01
To 00
Nástroj. Číslo 00 až 7f označuje, kterým nástrojem má být nota hrána.
02
Ba 00
Číslo banky (Jen má-li nástroj více bank. Jinak =0). Pozn. Protože přepínání bank se nástroj od nástroje liší, v základní verzi tato funkce nefunguje.
03
V1 00
Dynamika úhozu (hlasitost) 1. noty (tj. noty zapsané v patternu). Povolený rozsah 01 až 7f (00 znamená ticho).
04
2+ 00
Transpozice 2. noty od 1.Vyjadřuje posun (v půltónech).
Doplňkové číslo: ... , fd=-3 , fe=-2, ff=-1, 00=+0, 01=+1, 02=+2, ...
05
V2 00
Dynamika úhozu (hlasitost) 2.noty. Povolený rozsah 01 až 7f (00 znamená, že bude znít jen 1.nota).
06
3+ 00
Transpozice 3. noty od 1. Vyjadřuje posun (v půltónech).
07
V3 00
Dynamika úhozu (hlasitost) 3.noty. Povolený rozsah 01 až 7f (00 znamená, že bude znít jen 1. a 2.nota).

Poznámka: Speciální výjimku tvoří sampl číslo 00, který se liší parametrem 00. U něj toto číslo znamená rychlostní údaj pro skladbu (údaj v 1/50 sekundy). Při spuštění přehrávky celé skladby (klávesou "R") bude provedeno nastavení aktuální doby pro jeden takt touto hodnotou. Ke změně této doby dojde pouze v případě, že bude přehrán nějaký pattern, ve kterém je symbol "spd" s jinou hodnotou.

Inicializaci hodnoty pro délku taktu můžete rovněž provést klávesou "I".

esc
Návrat do režimu PATTERN.

nahoru,dolů
Posun nahoru a dolů. Posunutím se do oblasti pro jiný sampl bude provedeno nastavení tohoto samplu jako aktuálního.

vlevo,vpravo
Posun vlevo a vpravo.

0..9,A..F
Zápis čísla na aktuální pozici.

return
Přechod na nultý řádek (tj. na začátek nultého samplu).

tab
Přechod na nejbližší další osmý řádek (tj. na další sampl).

L
Přehrání aktuálního samplu. Funguje stejně jako "L" v režimu PATTERN

Poznámky a důležitá upozornění:

 1. Nikdy nestlačuj RESET
  Pro opuštění programu používej zásadně funkci Shift+Control+Q a nikdy ne RESET tlačítko.
  Komunikace s MIDI nástrojem funguje na principu zasílání zpráv - pokud stisknete RESET, násilně přerušíte program a může dojít k tomu, že některá z těchto zpráv nebude vpořádku doručena. To může mít za následek vznik tzv. "visících" tónů (Na Vašem nástroji zůstanou některé tóny znít). Východiskem z tohoto stavu pak může být tlačítko RESET na hudebním nástroji (pokud je ovšem tímto tlačítkem vybaven) nebo vypnutí a znovuzapnutí MIDI režimu. U některých nástrojů je jedinou pomocí z této situace vypnutí a znovuzapnutí celého nástroje.
 2. Přehrávka skladby
  K regulernímu spuštění přehrávky celé skladby používejte zásadně funci "R". Pouze tato funkce provede před samotným spuštěním inicializaci délky taktu (0.-tým parametrem v samplu číslo 00 - viz. režim SAMPLE). Při spoušnění funkcemi "P" nebo "O" je pouze přehrávána příslušná část bez tohoto nastavení a délka taktu je ponechána tak, jak zůstala z předchozí přehrávky.
 3. Spuštění MPE
  Po spuštění MPE není provedeno inicializační vyčištění paměti. Proto před započetím práce proveďte funkci "Delete all" (Control+Shift+D). Tato drobná skutečnost umožňuje při případném zhroucení programu jeho opětovné načtení bez ztráty (nebo jen s malou ztrátou nějaké části) sestavované skladby.
 4. Přenositelnost modulů (.MPE)
  Vytvořená hudba se ukládá ve formátu modulu .MPE , obsahujícího song, všechny samply a potřebné (ve skladbě používané) patterny. Nelze ovšem zajistit, aby při přehrávce modulu, vytvořeného na daném typu nástroje, zněl tento modul stejně i na jiném hudebním nástroji. Problémy spočívají zejména v rozdílu mezi přiřazením zvukových vzorků jednotlivým číslům na různých MIDI nástrojích. Další odlišností může být různě interpretovaná dynamika úhozu, způsobena použitím jiné křivky intenzity hlasitostí pro dané hodnoty dynamiky. Toto lze s trochou šikovnosti opravit změnami příslušných hodnot v používaných samplech (tz. změnit číslo nástroje tak, aby odpovídalo požadovanému; nebo změnit hodnotu pro dynamiku tak, aby příslušný hlas zněl odpovídající hlasitostí).
  Největší potíže však jsou s použitými bubnovými vzorky, protože jednotlivé noty pak znamenají různé bicí nástroje. Úprava modulu pro jiný MIDI nástroj je v tomto ohledu velmi komplikovaná a vyžaduje velké úsilí (je třeba změnit jednotlivé noty ve všech patternech).
 5. Umístění programu v paměti
  Hudební editor MPE je v paměti umístěn od adresy $1F00 a měl by tedy pracovat pod většinou obvykle používaných DOSů (nebo TOSů). Vlastní pracovní používaná oblast je celý zbytek konvenční paměti, tj. až po adresu $BFFF (tedy včetně paměti pod BASIC ROM). Oblast pod ROM ($C000 až $FFFF) už využívána není a je ji tedy možné obsadit ramdiskem.