Radek Štěrba, RASTER

TaskManager

Výpis všech maker a podprogramů knihovny TASKMNG.LIB

TASKMANAGER param1
Makro, které je nutno umístit na začátek vlastního programu. Zajistí přístupnost sady podprogramů pro řízení multitaskingu. Parametr "param1" udává maximální počet rutin pro souběžné zpracování (rozmezí 1 až 16).

JSR INITTM
(Init TaskManager)
Podprogram, který inicializuje evidenci rutin. Nemá žádné parametry. Vlastní vnitřní rutina TaskManageru běží ve VBI (VVBLKD - viz. dvojice adres $224,$225 a rutina SETVBV) a zajišťuje běh dalších rutin v tomtéž přerušení. Z tohoto důvodu není možné v dalších částech programu používat nastavování VBI přerušení (došlo by k vyřazení funkcí TaskManageru). TaskManager nepoužívá žádné buňky v nulté stránce, takže je možné je libovolně využívat.

JSR STOPTM
(Stop TaskManager)
Podprogram, který zastaví běh TaskManageru a tím i všech rutin, které pod ním byly spuštěny.

JSR RUNTASK
(Run Task)
Spuštění rutiny pro souběžné zpracování.

Parametry:

A (akumulátor) ..číslo, pod kterým má být tato rutina evidována. Pokud bude použito vícekrát stejné číslo rutiny, běžet bude vždy jen poslední z nich. (Lze zadávat hodnoty z rozmezí 0 až "číslo dané u makra"-1.)
X (x-registr) ..dolní byte adresy počátku rutiny.
Y (y-registr) ..horní byte adresy počátku rutiny.

JSR KILLTASK
(Kill Task)
Vypnutí libovolné rutiny běžící pod TaskManagerem.

Parametry:
A (akumulátor) ..číslo, pod kterým byla příslušná rutina spouštěna pomocí procedury RUNTASK.

JSR SLPTASK
(Sleep Task)
Podprogram, který MUSÍ být použit uvnitř rutin běžících pod TaskManagerem. Mezi jednotlivými voláními tohoto podprogramu nesmí být činnost přesahující cca 20tisíc strojových cyklů. (Tento limit platí pro součet "strojocyklových" náročností všech rutin současně běžících pod TM.)

Dalším omezením je nutnost nemít před odskokem do tohoto podprogramu uložena žádná data v systémovém zásobníku (stacku). Protože se do tohoto zásobníku ukládají i návratové adresy při použití instrukce JSR, nemůže být volání JSR SLPTASK obsaženo uvnitř nějakého podprogramu.

Parametry:
A (akumulátor) ..číslo udávající dobu (počet padesátin sekundy), na kterou se rutina "vzdává" procesoru (a tedy i svého provádění).

Poznámka:
Obsahy registrů A, X i Y jsou po návratu z SLPTASK zachovány ve stejném stavu jako před voláním.

Příklady:
Lze provést:

LOOP
  JSR podpr1
  JSR podpr2
  LDA #1
  JSR SLPTASK
  JMP LOOP

Nesmí být použito:
LOOP
  JSR PP1
  JMP LOOP
PP1
  LDA #1
  JSR SLPTASK
  RTS

Ani toto nelze:
LOOP
  LDA adr1
  PHA
  LDA #1
  JSR SLPTASK
  PLA
  STA adr2
  JMP LOOP

JMP ENDTASK
Rutina (pozor, volá se pomocí JMP a ne JSR!), kterou je možné použít uvnitř rutiny běžící pod TM. Provede regulerní ukončení dané multitaskingové rutiny.

JSR GETTASKID
Podprogram, který lze použít uvnitř rutiny běžící pod TM. Po návratu se v registru A (akumulátoru) objeví identifikační číslo, pod kterým je tato rutina evidována v TaskManageru (pod kterým byla spuštěna).

Následující příklad ukazuje souběžné spouštění 3 rutin. Každou z nich lze samostatně rozběhnout klávesami 1,2,3 a samostatně zastavit klávesami 4,5,6:

;MULTI2.MAC
;Vyrobil Radek Sterba
;RASTER 1996
  .OPT NO LIST
  *= $5000
;
  .INCLUDE #D:TASKMNG.LIB
;
  TASKMANAGER 4
;
START
  JSR INITTM
  LDY #0
  TYA
NA1 STA (88),Y
  INY
  CPY #120
  BNE NA1
;
LOOP
  LDA #255
  STA 764
LO2
  LDA 764
  CMP #255
  BEQ LO2
  CMP #31  ;KOD PRO KL.1
  BNE LO3
  LDA #0
  LDX #RUT1
  JSR RUNTASK
  JMP LOOP
LO3
  CMP #30  ;KOD PRO KL.2
  BNE LO4
  LDA #1
  LDX #RUT2
  JSR RUNTASK
  JMP LOOP
LO4
  CMP #26  ;KOD PRO KL.3
  BNE LO5
  LDA #2
  LDX #RUT3
  JSR RUNTASK
  JMP LOOP
LO5
  CMP #24  ;KOD PRO KL.4
  BNE LO6
  LDA #0
  JSR KILLTASK
  JMP LOOP
LO6
  CMP #29  ;KOD PRO KL.5
  BNE LO7
  LDA #1
  JSR KILLTASK
  JMP LOOP
LO7
  CMP #27  ;KOD PRO KL.6
  BNE LO8
  LDA #2
  JSR KILLTASK
  JMP LOOP
LO8
  JMP LOOP
;
RUT1
  LDY #0
R1A LDA TX1,Y
  STA (88),Y
  INY
  CPY #8
  BNE R1A
  LDY #10
  LDX #0
R1B TXA
  STA (88),Y
  LDA #10
  JSR SLPTASK
  INX
  JMP R1B
TX1 .SBYTE "Rutina 1"
;
RUT2
  LDY #40
  LDX #0
R2A LDA TX2,X
  STA (88),Y
  INY
  INX
  CPX #8
  BNE R2A
  LDY #50
  LDX #0
R2B TXA
  STA (88),Y
  LDA #25
  JSR SLPTASK
  INX
  JMP R2B
TX2 .SBYTE "Rutina 2"
;
RUT3
  LDY #80
  LDX #0
R3A LDA TX3,X
  STA (88),Y
  INY
  INX
  CPX #8
  BNE R3A
  LDY #90
  LDX #0
R3B TXA
  STA (88),Y
  LDA #2
  JSR SLPTASK
  DEX
  CPX#0
  BNE R3B
  JMP ENDTASK
TX3 .SBYTE "Rutina 3"
;
  *=$2E0
  .WORD START