DOWNLOAD 9-ti jehličkové tiskárny.

Daniel Demek

(výtah z dopisu adresovaného redakci)

Zasielam Vám tiež vlastný program pracujúci v TurboBasic-u, na nadefinovanie vlastných znakov na deväťihličkové tlačiarne. Program je trojdielny, pričom prvý diel je zavádzač, ktorý pripravý všetko potrebné a spoločné pre ďalšie dva diely.

Názov zavádzača je MFONTDOW.TBA. Druhý diel je na definovanie DRAFT znakov, tretí pre NLQ znaky (názvy DRAFT.CHR a NLQ.CHR). Sady znakov sú uložené tak, že umožňujú prechod z DRAFT do NLQ a opačne bez straty znakov. Program umožňuje aj vytlačenie znakov na pripojenej tlačiarni, ktorá musí byť prepnutá na Standard mód. O ostatné sa postará program.

Po naštartovaní, sa zavádzač píta na použitie hodín, ak si zvolíme hodiny, postupne sa zadávaju hodiny, minúty a sekundy (hodiny používaju 6 stránku pamäti). Zavedie znakovú sadu a píta sa na voľbu DRAFT alebo NLQ. Po prevedení voľby sa nahraje a spustí zvolený súbor. Obé sa na začiatku pítaju na nahranie skôr vytvoreného súboru.

Potom sa prejde do editoru. Program si píta editovaný znak od kódu 33 (!) po kód 126 (Delete). Po jeho zadaní sa prevádza vlastná editácia. Ak je znak zadaný, stlací sa klávesa HELP, zadajú sa riadiace čísla. Na voľbu POKRAČOVAŤ sa odpovedá Ano na opustenie okna, Nie ak chceme zmenit niektoré číslo. Ak hodnotu nechceme meniť, stačí stlačiť RETURN. Potom máme možnosť zmenu uložiť alebo nechať tak.

Keď chceme ukončiť editáciu, zadáme pri voľbe editovaného znaku, znak EOF (CTRL+3). Prejdeme do MiniDos-u, kde okrem štandardných funckii Dos-u, sú aj návrat na začiatok programu, tlač znakov na tlačiarni, prechod do druhého editora alebo ukončenie programu.

POZOR ! Oba editory si pri štarte nahrávaju strojové programy pre zápis a čítanie znaku na/z obrazovky. Ak tie súbory chýbaju, program skočí na príkaz NEW (subory LOSAVDRF.BIN a LOSAVNLQ.BIN). Jednotlivé sady sa ukladajú pod názvy s extendrami .DRF pre DRAFT a .NLQ pre NLQ.