MPE v2.3

MIDI Pattern Editor , version 2.3

Radek Štěrba, (c) RASTER 1995

!!VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO MANUÁLU!!

Tento editor slouží ke skládání hudby paternovým způsobem. Hudba se skládá z jednotlivých částí (paternů) a tyto jsou pak v požadovaném pořadí přehrávány.

Základní údaje:

Nutné minimální vybavení:

Kapacita editoru:

Další informace:

Základní funkce:

Ovládání programu se provádí systémem "horkých" kláves, tj. přímo stlačením klávesy vyvoláte příslušnou funkci.

Režim PATTERN:

Tento režim slouží k vlastnímu zápisu not do jednotlivých patternů, ze kterých se celá hudba skládá. Řádky představují takty, ve čtyřech sloupcích jsou tracky. Každý track má pevně přiřazený MIDI kanál (0 až 3) a noty, umístěné v něm, budou vyslány právě pro tento kanál.

Každá nota začne znít v okamžiku, kdy na ni program narazí a zní dál. Její ukončení nastane až v okamžiku, kdy je nalezen symbol "( )" nebo nová nota.

Příklad:

00 |C-3 00|E-3 01|--- 00|C-4 05|
01 |--- 00|--- 00|G-3 07|--- 00|
02 |--- 00|( ) 00|--- 00|spd 09|
03 |( ) 00|--- 00|--- 00|( ) 00|
04 |end 00|--- 00|--- 00|--- 00|
 .
 .

0.tý kanál:
Začne znít nota C-3 (specifikace nástroje atd. je dána samplem číslo 00) a zní po dobu 3 taktů. Ve čtvrtém taktu (řádek 03) už nezní nic. Symbol "end" v řádku 04 způsobí, že celý tento pattern má dohromady 4 takty.

1.kanál:
Začne znít nota E-3 (specifikace nástroje atd. je dána samplem číslo 01) a zní po dobu 2 taktů. Od třetího taktu už nezní nic.

2.kanál:
Jeden takt mezera - nezní nic. Ve druhém taktu začne znít nota G-3 (sampl 07) a bude znít pořád dál (i po ukončení tohoto patternu). K jejímu ukončení dojde až v okamžiku, kdy ji přeruší jiná nota nebo symbol "( )" (v tomto tracku).

3.kanál:
Začne znít nota C-4 (sampl 05) a zní 3 takty. Symbol "spd 09" v řádku číslo 02 způsobí změnu rychlosti přehrávání (všech tracků!). Od této chvíle bude jeden takt představovat dobu 9/50 sekundy. "spd" může být umístěno v libovolném tracku (kde máte místo) a nová rychlost platí až do změny novým "spd".

Základní funkce .. viz. originální manuál

Přehrávání skladby .. viz. originální manuál

Záznam z klávesnice nástroje:

Jestliže je zapnut příjem dat z klávesnice nástroje, pak se při každém stlačení klávesy příslušná nota zapíše na aktuální místo (tj. do aktuálního patternu, tracku a taktu). Následuje posun na další řádek. Toto platí i při současném přehrávání skladby (nebo patternu), takže je umožněn i ZÁZNAM V REÁLNÉM ČASE!!!

Blokové operace .. viz. originální manuál

Záznamové a ostatní operace .. viz. originální manuál

Režim SONG:

Tento režim slouží k sestavení skladby z jednotlivých patternů.

Čísla na jednotlivých řádcích znamenají:

00 až 7f ..číslo patternu, který má být hrán.

fe ..konec skladby (+ ukončení všech znějících tónů).

ff ..přechod na 0.tý řádek SONGu a pokračování v přehrávce.

Základní funkce .. viz. originální manuál


Režim SAMPLE:

Tento režim slouží k zadefinování parametrů pro stlačovanou notu.

Umožňuje zadat nástoj, kterým má být nota hrána, její hlasitost a případně i akord, odvozený od této noty.

Každý sampl obsahuje 8 parametrů, které znamenají:

00 00 ..nechávejte =00 (rezervováno pro případné rozšíření)

01 To 00 ..nástroj. Číslo 00 až 7f označuje, kterým nástrojem má být nota hrána.

02 Ba 00 ..číslo banky (Jen má-li nástroj více bank. Jinak =0). Pozn. Protože přepínání bank se nástroj od nástroje liší, v základní verzi tato funkce nefunguje. Pro konkrétní klávesové nástroje jsem ochoten tuto funkci doplnit (na základě poskytnutí potřebných podkladů z technických MIDI údajů příslušného nástroje).

03 V1 00 ..dynamika úhozu (hlasitost) 1. noty (tj. noty zapsané v patternu). Povolený rozsah 01 až 7f (00 znamená ticho).

04 2+ 00 ..transpozice 2. noty od 1. Vyjadřuje posun (v půltónech).

05 V2 00 ..dynamika úhozu (hlasitost) 2.noty. Povolený rozsah 01 až 7f (00 znamená, že bude znít jen 1.nota).

06 3+ 00 ..transpozice 3. noty od 1. Vyjadřuje posun (v půltónech).

07 V3 00 ..dynamika úhozu (hlasitost) 3.noty. Povolený rozsah 01 až 7f (00 znamená, že bude znít jen 1. a 2.nota).

Pozn.: Speciální vyjímku tvoří sampl číslo 00, který se liší parametrem 00. U něj toto číslo znamená rychlostní údaj pro skladbu (údaj v 1/50 sekundy). Při spuštění přehrávky celé skladby bude provedeno nastavení aktuální doby pro jeden takt touto hodnotou. Ke změně této doby dojde pouze v případě, že bude přehrán nějaký pattern, ve kterém je symbol "spd" s jinou hodnotou.

Základní funkce .. viz. originální manuál

Poznámky a důležitá upozornění .. viz. originální manuál