číslo chyby     CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------
 2  Nepostačující paměť
   - V paměti RAM již není místo k uložení další
    instrukce, další proměnné nebo k dimenzování nové
    řetězcové proměnné.

 3  Chyba v hodnotě
   - Hodnota čísla není v povoleném rozsahu O až 255.
   - Hodnota čísla je záporná, zatímco program očekává
    kladné celé číslo,
   MYDOS - Last Byte of File Read. Next read EOF
   - Hlášení signalizuje přečtení posledního Byte před
    koncem souboru. Další čtení již způsobí chybu 136.

 4  Příliš mnoho proměnných
   - Počet proměnných překročil povolených 128 názvů.

 5  Chyba v délce řetězce
   - Pokus o vložení řetězcové proměnné, jejíž délka
    přesahuje dimenzovanou délku.

 6  Mimo data
   - Instrukce READ požaduje více položek dat, než dává
    k dispozici instrukce DATA.

 7  Číslo řádku větší než 32767
   - Nesmí být použito číslo řádku větší než 32767.

 8  Chyba ve vstupní instrukci
   - Pokus o vložení nečíselné hodnoty do číselné
    proměnné nebo stisk RETURN bez vlození hodnoty.

 9  Chyba v dimenzování pole nebo řetězce
   - Rozsah dimenzovaných číselných polí přesahuje 546O
   - Rozsah dimenzovaných řetězcových proměnných přesa-
    huje 32767,
   - Pole či řetězcová proměnná byly znovu dimenzovány,
   - Pole či řetězcová proměnná nebyly dimenzovány vůbec.

 1O  Přetečení zásobníku
   - Příliš velké množství informací, které by se měly
    uložit do zásobníku.

 11  Přetečení nebo podtečení v pohyblivé řádové čárce
   - Pokus o dělení nulou, či použití čísla většího než
    1x1O 98 nebo menšího než 1x1O -99.

 12  Řádek nenalezen
   - Instrukce GOSUB, GOTO nebo THEN volají neexistu-
    jící číslo řádku.

 13  Nesdružení instrukcí FOR-NEXT
   - Program narazil na instrukci NEXT bez předchozí
    instrukce FOR,
   - Včleněné instrukce FOR-NEXT nejsou správně sdruženy.
    Chyba je hlášena až u instrukce NEXT, nikoli u FOR.
n
číslo chyby     CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------
 14  Chyba v délce řádku
   - Instrukce je příliš složitá nebo příliš dlouhá aby
    mohla být zpracována v BASICu.

 15  Vynechán příkaz GOSUB nebo FOR
   - Program narazil na instrukci RETURN nebo NEXT,
    avšak odpovídající instrukce GOSUB nebo FOR byla po
    posledním příkazu RUN vynechána.

 16  Chyba v návratu
   - Program narazil na instrukci RETURN bez odpovída-
    jící instrukce GOSUB.

 17  Syntaktická chyba
   - Počítač narazil na řádek se syntaktickou chybou,
    to znamená, že řádek byl špatně napsán.

 18  Neplatný znak řetězce
   - Řetězec za instrukcí VAL není číselným řetězcem.

-----------------------------------------------------------
Následující chybová hlášení se vztahují na vstupně/výstupní
operace při práci s disketovou jednotkou, tiskárnou, mag-
netofonem, ramdiskem a jiným pomocným periferním zařízením. 
-----------------------------------------------------------
 19  Příliš dlouhý program
   - Paměť nestačí pro zavedení celého programu.

 2O  Chyba v čísle zařízení
   - Číslo zařízení je větší než 7 nebo rovno O.

 21  Chyba v zaváděném souboru
   - Do počítače je zaváděn program, který není kompa-
    tibilní s BASICem. Chyba je hlášena i při záměně
    instrukce LOAD"C:" s CLOAD a pod.

128  Stisk klávesy BREAK
   - Přerušení vstupně/výstupní operace klávesou BREAK.
   - Informativní zpráva.
   DOS - BREAK abort

129  Kanál je již otevřen
   - Vstupně/výstupní kanál (IOCB) je již otevřen. Nový
    povel se ignoruje, to znamená, že původně nastavené
    parametry otevřeného kanálu se nemění.
   DOS - IOCB already open

13O  Neexistující zařízení
   - Pokus o otevření kanálu a nebo jiné oslovení zaří-
    zení, jehož kód není v tabulce HATABS a nemá nain-
    stalován handler.
   - Je třeba zkontrolovat kód zařízení v povelu
    nebo nainstalovat odpovídající handler
   DOS - Nonexistent Device
n
číslo chyby     CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------
131  IOCB pouze pro zápis
   - Příkaz READ byl poslán na zařízení, které je určeno
    pouze pro výstup. Pokud je třeba z kanálu číst, mu-
    sí být otevřen pro čtení nebo pro aktualizaci -
    (READ/WRITE, UPDATE).
   DOS - IOCB Write only

132  Neplatný příkaz
   - Pro toto zařízení je příkaz neplatný.
   - Chybný kód povelu, číslo kanálu není podporováno
    handlerem osloveného zařízení.
   DOS - Invalid IOCB command

133  Zařízení nebo soubor nebyl otevřen
   - Pokus o operaci s kanálem, který nebyl otevřen
    příkazem OPEN.
   - Je třeba zkontrolovat správnost otevření kanálu.
   DOS - Device/File IOCB not open

134  ŠPATNÉ ČÍSLO IOCB V POVELU I/O
   - Číslo zařízení je neplatné. B BASICu smí být užito
    čísla kanálu 1 až 7, v assembleru musí být používán
    násobek 16-ti a <128.
   DOS - Bad IOCB number

135  IOCB POUZE PRO ČTENÍ
   - Příkaz WRITE (ulož) byl poslán na zařízení, jež je
    určeno pouze pro čtení. Překontrolujte příkaz OPEN.
   - Kanál musí být pro zápis nebo aktualizaci otevřen.
   DOS - IOCB Read Only

136  KONEC SOUBORU
   - Počítač dosáhl konce souboru. Soubor již neobsahuje
    žádná data, které by bylo možno číst. Je zapotřebí
    obsloužit konec vstupního souboru.
   DOS - End of File
   SpartaDOS - End of File
   - hlásí tuto chybu i při zápisu do zařízení "Z:" při
    nastavování času.
   MYDOS - Atempt to read past EOF
   - Jako jediný systém varuje chybovým kódem "3" při
    přečtení posledních dat, že bude následovat konec.
    Význam chyby 136 je však standartní.

137  ZÁZNAM UŘÍZNUT
   - Typický případ výskytu této chyby je při čtení zá-
    znamu, který je delší než maximální určená délka.
    (V BASICu je maximální délka záznamu 119 Byte.)
   DOS - Truncated record
   - Typická chyba při čtení věty, která je delší než
    je maximální povolená délka pro CIO.
   - Pokus použít čtení orientované na INPUT pro čtení
    dat, která jsou zapsaná pomocí příkazu PUT.
n
číslo chyby     CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------
138  ZAŘÍZENÍ BLOKOVÁNO - NEODPOVÍDÁ
   - Zařízení, jež bylo osloveno po sériové sběrnici, ne-
    odpovědělo do doby, určené parametrem CIO. Může to
    být způsobeno buď chybným kódem zařízení, nebo tím,
    že je zařízení vypnuto či odpojeno.
   DOS - Device Timeout

139  ZÁPORNÝ POTVRZOVACÍ SIGNÁL ZAŘÍZENÍ
   - Chyba je buďto v sériovém kanálu nebo v periferním
    zařízení.
   - Zařízení nemohlo odpovědět díky chybným parametrům,
    nebo díky přijetí nesprávných dat z počítače.

14O  CHYBA PŘI ČTENÍ VSTUPNÍCH DAT
   - Ke ztrátě informace došlo na cestě z periferního
    zařízení do počítače.
   - U kazetového magnetofonu zkusit zkontrolovat kabely.
   - Bit 7 registru SKSTAT v obvodu POKEY je nastaven.
    Znamená to selhání sériové komunikace. Tato chyba se
    vyskytuje velmi zřídka a pravděpodobně znamená po-
    ruchu počítače.
   DOS - Serial Frame Error

141  KURZOR MIMO DOSAH
   - Kurzor se dostal mimo oblast, vymezenou jednotli-
    vými grafickými módy.
   - Špatné souřadnice kurzoru.
   DOS - Kursor Past Range

142  PŘEKROČEN RÁMEC DAT NA SÉRIOVÉ SBĚRNICI
   - Ke ztrátě informace došlo na cestě z periferního
    zařízení do počítače.
   - Je nastaven bit 5 SKSTAT v obvodu POKEY. Znamená
    to, že počítač nemohl dostatečně rychle odpovědět
    zařízení na sériové sběrnici. Pokud se tato chyba
    vyskytne více než jednou, půjde s největší pravdě-
    podobností o poruchu počítače.
   DOS - Serial Bus Overrun

143  CHYBNÝ KONTROLNÍ SOUČET
   - nesouhlasí vypočtený kontrolní součet datového
    rámce s přijatým. Ke ztrátě došlo cestou z perife-
    rie do počítače nebo se může jednat o vadné médium.
   DOS - Checksum Error

144  ZAŘÍZENÍ NEMŮŽE VYKONAT PLATNÝ POVEL
   - Buď jde o zápis na disketu chráněnou nálepkou proti
    zápisu, nebo o čtení vadného sektoru, nebo o zápis
    formátu, jenž není disketová jednotka schopna zpra-
    covat; například ED na 81O, DD na 1O5O apod. Také
    se vyskytuje při pokusech kopírovat firemní diskety
    s ochranou proti zápisu.
   DOS - Device Done Error
n
číslo chyby     CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------
145  NESPRÁVNÝ GRAFICKÝ MÓD
   - Pokus o otevření obrazového editoru s neplatným čí-
    slem grafického módu. Je třeba zkontrolovat AUX2.
   DOS - Illegal Screen Mode

146  FUNKCE NEREALIZOVÁNA
   - Funkce nebyla v manipulačním programu realizována.
   - Handler zařízení nevykonává požadovaný povel. Může
    jít třeba o pokus zapisovat na klávesnici nebo číst
    z tiskárny.
   DOS - Function Not Implemented

147  NEPOSTAČUJÍCÍ PAMĚŤ
   - Paměť RAM nepostačuje pro operace ve zvoleném gra-
    fickém módu. Je potřeba vybrat jiný grafický mód.
   DOS - Insufficient RAM

148  TO NENÍ DISKETA SpartaDOSu
   SpartaDOS - Not SpartaDOS diskete
   - Pokus provést operaci platnou pouze pro diskety
    SpartaDOSu na disketě jiného formátu.

149  TO NENÍ SpartaDOS 2.x
   SpartaDOS - Diskete no SpartaDOS version 2.x
   - Pro operaci je požadována disketa formátu 2.x

15O  ADRESÁŘ NENALEZEN
   SpartaDOS - Directory Not Found
   - Nebyl nalezen adresář požadovaného názvu.

151  TENTO SOUBOR JIŽ EXISTUJE
   SpartaDOS - File exists. May not repl. or del. file
   - Stává se při obnovování zrušených souborů (např.
    UNERASE) nebo při zápisu souboru stejného jména
    jako má některý podadresář v příslušném adresáři.

16O  CHYBNÉ ČÍSLO DISKETOVÉ JEDNOTKY
   - Chybně zadané číslo disketové jednotky nebo špatně
    nastavené přepínače definující číslo jednotky.
   DOS - Drive Number Error

161  PŘÍLIŠ MNOHO OTEVŘENÝCH SOUBORŮ
   - Vyrovnávací paměť je již vytížena. Nedostatečný
    počet sektorových bufferů.
   DOS - Too Many Open Files

162  PLNÁ DISKETA
   - Na disketě již není žádný volný sektor pro zápis.
   DOS - Disk Full
n
číslo chyby     CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------
163  CHYBA SYSTÉMU VSTUP/VÝSTUP (I/O)
   - Na disketě mohou být znehodnoceny soubory DOS.
   DOS 2.5 - Unrecoverable System I/O Error
   - Chyba File Manageru. Dos nebo disketa mohou být
    vadné.
   Happy DOS - Write Protected
   - Pokus o zápis na disketu blokovanou proti zápisu.
   SpartaDOS - Illegal Wild Card in Filename
   - Chybné použití filtru (*.*).

164  NESOUHLASÍ ČÍSLO SOUBORU
   - Může být znehodnocen soubor na disketě.
   DOS - File Number Mismatch
   - Číslo souboru zapsané v sektoru nesouhlasí s pořa-
    dím v adresáři.
   SpartaDOS - File Erase Protected
   - Soubor blokován proti zápisu.

165  CHYBNÉ JMÉNO SOUBORU
   - Specifikace souboru obsahuje neplatné anebo chybně
    napsané znaky.
   DOS - File Name Error

166  CHYBNÁ DÉLKA DAT V POINT
   - Druhý parametr v příkazu POINT je příliš dlouhý.
   DOS 2.5 - POINT Data Lenght Error
   - Počet Byte v příkazu POINT je větší než 125.
   Happy DOS - Invalid POINT
   - Počet Byte v příkazu POINT je příliš velký.
   - Pokus o POINT u souboru otevřeného pro výstup.
   MYDOS - Byte Not Within File. Invalid POINT
   - Byte není v souboru. Chybný POINT.
   SpartaDOS - Position Range Error
   - Chybná pozice v souboru (POINT).

167  CHRÁNĚNÝ SOUBOR
   - Pokus o jiné použití chráněného souboru než čtení.
   SpartaDOS - Cannot Delete Directory
   - Pokus o zrušení adresáře, který není prázdný, nebo
    pokus o zrušení adresáře povelem ERASE.

168  NEPLATNÝ PŘÍKAZ
   - Chybný příkaz ve zvláštním operačním kódu. Hlášení
    pochází od handleru.
   SpartaDOS - Illegal DOS Command/Not Implemented
   - Neplatný či neimplementovaný povel DOSu. Může být
    způsobeno nenačtením externího handleru.
n
číslo chyby     CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------
169  PLNÝ ADRESÁŘ
   - Je již použit veškerý prostor určený pro adresář -
    (max. 64 jmen).
   BiboDOS - Tato chyba může nastat při zápisu většího
    množství krátkých souborů, zejména pokud pracu-
    jeme v oboustranné hustotě.
   MYDOS - Lze řešit založením podadresářů, ale dřív,
    než k této chybě dojde.
   SpartaDOS - Díky pružné struktuře tuto chybu nezná.
   SpartaDOS - Diskete Write Locked
    - Pokus o zápis na softwarově blokovanou disketu.

17O  SOUBOR NENALEZEN
   - Pokus o práci se souborem, jehož jméno není obsa-
    ženo v adresáři.
   DOS - File Not Found
   - Soubor otevíraný pro čtení nebo aktualizaci nebyl
    nalezen. Většinou jde o chybně napsané jméno, nebo
    požadovaný soubor není na disketě.

171  NEPLATNÁ INSTRUKCE POINT
   - Pokus o POINT na souboru, který není otevřen pro
    aktualizaci (AUX1-12).
   Happy DOS - Bad Load File
   - Povelem XIO 39 jsou čtena data, která nemají formát
    binárního segmentovaného souboru.
   MYDOS - IOCB Not Open
   - Kanál není otevřen.

172  NEPLATNÉ PŘIPOJENÍ K SOUBORU
   - Uživatel se pokouší pomocí DOS-2 otevřít pro dopl-
    nění soubor v DOS-1. Je potřeba překopírovat soubor
    DOS-1 pomocí DOS-2 na disketu DOS-2.
   DOS - Illegal Append
   - Chybné připojení k souboru ve formátu DOS-1.
   Happy DOS - Kein Happy DOS II+/D format
   - Povel JOB uplatněný na disketu DOS 2.5.
   - V jednotce D1 není disketa.
   MYDOS - Cannot Create.F.or D. of same name exists in
   parent Directory
   - Nelze založit soubor nebo adresář, protože v nad-
    řízeném adresáři již existuje soubor nebo pod-
    adresář stejného jména.

173  VADNÉ SEKTORY
   - Disketová jednotka našla při formátování vadné
    sektory. Musí se použít jiná disketa, protože
    disketu s vadnými sektory nelze formátovat.
    Pokud se tato chyba vyskytne u více disket, může
    se jednat o závadu na disketové jednotce.
   DOS - Bad Sectors at Format Time
   - Vadná disketa nebo zalepený otvor povolení zápisu.

174  BIBODOS - Datei unmoglich zurickholen
   - Nelze obnovit zrušený soubor.
   MYDOS - Directory Not In Parent Directory
   - Adresář není v nadřazeném adresáři.
n
číslo chyby     CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------
175  MYDOS - Directory Not Empty, Cannot Delete
   - Nelze zrušit podadresář, protože není prázdný.

18O  MYDOS - Invalid File Structure for Loading Memory
   - Neplatná struktura souboru pro zavádění do paměti
    (viz L a N).

181  MYDOS - Invalid Adress Range for Loading Memory,
   End