CELKOVÁ ZPRÁVA O PRÚBĚHU A KONCI SOUTĚŽE "HELP !".

Nejdůležitější v této zprávě je zveřejnění závěrečných výsledků soutěže v řešení textové konverzační hry na počítačích SPECTRUM a ATARI. Pro lepší objasnění průvodních zmatků je uveden stručný popis celkového průběhu akce od nadějného začátku až po konečný krach, kdy se jméno soutěžního programu stalo velice příznačným.

Myšlenka zorganizování celostátní soutěže vznikla v Prostějově v klubu uživatelů počítačů SPECTRUM v roce 1990, když mladý student donesl ukázat svoji vznikající textovou hru. Několik spektristů, kteří již vlastnili povolení k podnikání v oblasti počítačů, se domluvilo na uspořádání této akce. Autor programu byl získán i se svým produktem, načež byl, chudák, vystaven neustálým změnám textů, postav a děje.

Sponzor byl objeven v inzertních novinách TIP-TOP, domluveno zveřejnění v brněské televizi, provedeny konzultace s právníkem.

V tomto stadiu byla nabídnuta spolupráce ataristům. K ní se přihlásili dva nadšení zájemci.(brácha a já) Jejich úkolem bylo vytvořit verzi programu pro počítače ATARI XE/XL, jinak do vlastní organizace nezasahovali.

Jako první problém bylo odstoupení novin TOP-TIP ze sponzorování akce. To mělo za následek změnu textů v programu, které propagovaly tyto inzerní noviny a skládání financí z vlastních kapes. Většina nás dávala 5000 Kčs, jeden optimista celých 20000.

Soutěž byla plánovaná na probíhání v reálném čase. Zájemci se měli přihlásit dopředu a kazety s programy ( na ATARI i diskety ) by jim byly zaslány týden před vyhlášením vstupního hesla v televizi. Úspěšní řešitelé měli posílat telegramy se závěrečným heslem a tím by bylo dáno jejich pořadí v soutěži.

Následoval krok, který finančně celou akci zlikvidoval. Byly totiž zakoupeny ceny vítězům asi za 35 000 Kčs. V té době ještě nebyly elektronické výrobky běžně k dostání a zdálo se problematické a nezodpovědné začít shánět tyto věci až po odstartování soutěže. Jejich množství odpovídalo předpokládanému značnému zájmu o účast v soutěži. Zanedlouho se však tohoto zboží objevil dostatek, lacinějšího a kvalitnějšího. Cenu našich zakoupených elektronických přístrojů zmenšovala i ubíhající záruční doba.

Soutěž byla vyhlášena na červen 1991. Tento první pokus skončil naprostým nezdarem. Nedošlo totiž ke zveřejnění soutěže v časopisech pro mládež - ABC a VTM, přestože tato reklama byla domluvená. Naše dohody dodržela pouze brněnská televize, která zveřejnila krátkou reklamu a byla by i uvedla vstupní heslo. Protože jsme však získali asi 18 přihlášených, soutěž byla stáhnutá.

Již v méně optimistické náladě jsme se rozhodli připravit druhý pokus o uspořádání soutěže, protože nám zůstala většina cen. Něco se podařilo prodat, ovšem se značnou ztrátou. V druhé verzi bylo upuštěno od vyhlašování vstupního hesla veřejnými sdělovacími prostředky. Úspěšní řešitelé měli být slosováni. V této době však docházelo k nepříjemným změnám ve složení účastnické skupiny. Podle nějakých nových nařízení nesmí vojáci z povolání provozovat soukromou činnost a tito mezi spektristy tvořili většinu účastníku a byli hlavními organizátory. Z původního počtu asi sedmi finančních účastníků zbyli jen čtyři zoufalci s účastí po 5000, kromě jednoho, který vložil 20000 Kčs.

S takovou ochromenou akceschopností byl pouze vyhlášen začátek a hlavně konec termínu soutěže a stanovena cena kazet a disket. Tyto měly být dány do volného prodeje. Žádná reklama se však nekonala, vyjma naprosto neúčinné v některých inzertních novinách. Tyto však nejsou pro něco takového vhodné. Nalezen byl jediný distributor, který se spokojil s 15 procentním podílem a to rožnovská firma FLOP. Podařilo se ji prodat 55 kusů verze pro ATARI. V podstatě nebyl žádný rozumný důvod, proč by nemohla prodávat i verzi na SPECTRUM, prostě nebylo toto zajištěno technicky. Tady je na místě uvést upozornění na vzjájemný vztah firmy FLOP Rožnov a akce HELP!. Firma FLOP pouze prováděla prodej soutěžního programu na kazetách za předem dohodnutou odměnu. Není tedy naprosto odpovědná za podmínky a průběh soutěže. Na tom nic nemění ani okolnost, že se hlavní programátor verze pro ATARI stal mezitím zaměstnancem firmy FLOP.

V době, kdy bylo již jasné, že se nezaplatí zbylé ceny pro vítěze, zůstalo naší nadějí, že konverzačku nestihne vyluštit nikdo a nám zůstanou prosté ztráty vzniklé prodejem cen pod nákupní cenou. Konverzačka je spíše zamotaná, než zábávná a tak jsme si dělali tyto naděje. Skutečně to tak vypadalo, protože na použitý poštovní box jednoho ze zbylých spektristů nic do konce srpna - tedy termínu slosování - nedošlo. V listopadě bylo tedy provedeno uzavření akce - FLOP prodal 55 kusů kazet a po odečtení jeho podílu nám předal 1777 Kčs. Ty byly rozděleny mezi zbylé účasníky, kteří původně vložili dohromady 35 000 Kčs. ( veselé počty. ) V tomtéž měsíci vyšla v tiskovině FLOPBULLETIN informace o tom, že zatím soutěž nikdo nevyřešil. Jak při naší smůle snad ani nebylo možné jinak, vytasil se poté majitel boxu s došlými dopisy. V zhledem k datumům na jejich poštovních razítkách se jedná o neuvěřitelné a nepochopitelné zpoždění pošty. V podstatě se divím, že se zatím nikdo nepídil po výsledku slosování ve FLOPu, jehož adresu měli na svých startovacích lístcích. Kromě řešení konverzačky jsme tak dodatečně dostali i pět objednávek soutěže, což bylo velmi radostné tři měsíce po závěrečném termínu.

Dodatečné závěrečné vyhodnocení:

Sedm odpovědí s nesprávným, čili falešným heslem a těmito evidenčními čísly: 200016, 200150, 200067, 200060, 200034, 200068, 200040.

Správné odpovědi:

    Vladimír Ponechal      Jan Cezner
    Trnavská 9         Jetřichovická 746
 01008 Žilina,       190 00 Praha 9 - Prosek
 e.č. 200010         e.č. 200007
  datum:25.5         datum: 8.7

Z pravidel soutěže vyplývá, že úspěšní řešitelé - v našem případě dva - by měli být slosováni a výherce by měl dostat malou barevnou televizi. Naneštěstí toto nemůže být z důvodu finančního úpadku provedeno. Doufáme, že oba výherci naši situaci pochopí. Jako cenu útěchy bylo rozhodnuto použít soupravu wolkmana s příslušenstvím. Zašleme ji luštiteli ze Žiliny, protože na jeho obálce bylo razítko s datumem odeslání již v květnu. Vyřešil tedy hru dříve, než jsme pokládali za možné. Napsal i krátký dopis obsahující několik vtipných postřehů s průběhu hry. Jeho výňatek je přiložen jako příloha. Není nám tedy jasné, jestli si dělá legraci z děje, nebo prostě jen dokazuje, že hru skutečně řešil a ne třeba dissasembleroval program.

Druhému luštiteli, jehož odpověď pochází ze srpna se zkusíme prostě omluvit - snad naši omluvu přijme.

Z celého průběhu akce vyplývá několik důležitých ponaučení pro pořádání jiných akcí:

Z nových poštovních sazeb vyplývá, že není již možné poštou prodávat jednotlivé programy za rozumnou cenu. Bez řádné prodejní sítě nebudeme tedy již zatím podobný pokus opakovat.

Do psaní tohoto textu jsem se značně překvapen pustil loni v lednu, kdy jsem obdržel došlé odpovědi. Jeho dokončení a hlavně zveřejnění stagnovalo na mém přístupu. Od roku 1993 vlastním totiž mimo 800 XL i ATARI STE, které způsobilo určitý přeliv mého zájmu. Tímto se tedy snažím vyrovnat svůj dluh.

-zb-